درباره نشریه
ISSN:
2588-4123
eISSN:
2588-7521
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار و تابستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ولی پور
سردبیر:
دکتر مهدی دهمرده
مدیرداخلی:
دکتر محمدحسین نوروزی
کارشناس:
رحمان آرمیده
تلفن:
021-61119063
دورنگار:
021-61119063
سایت اختصاصی:
jflr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان 15 و 16، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
6553-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/09
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ولی پور
استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات روسی
Ali Reza Vali Poor
Professor, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
Specialist: Russian language and literature
سردبیر
دکتر مهدی دهمرده
هیات تحریریه
Wolf Dieter Krause
Professor,
Marina Sidorova Yuryerna
Professor,
Yevgeny Vasilyevich Klobukov
Professor,
دکتر منظور اختر تحسین فراقی
استاد
Manzoor Akhter Tahsin Firaqi
Professor,
دکتر نادر جهانگیری
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبانشناسی
Nader Jahan Giri
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Linguistics
Christine Raguet
Professor,
Specialist: Translation
Vladimir Ivanov
Professor,
Specialist: Farsi language
دکتر ضیا تاج الدین
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
Seyyed Zia Tajeddin
Professor, Allameh Tabataba'i University
دکتر حمیده معرفت
استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
Hamideh Marefat
Professor, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
دکتر سیدمحمد علوی
استاد موسسه تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Seyyed Mohammad Alavi
Professor, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: teaching English
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
دکتر مجید نعمتی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
Majid Nemati
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran
دکتر شیوا کیوان پناه
دانشیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Shiva Keyvan Panah
Associate Professor, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
Specialist: Applied Linguistics
مدیرداخلی
دکتر محمدحسین نوروزی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Hosein Norouzi
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: teaching English
کارشناس
رحمان آرمیده
دانشگاه تهران
Rahman Aramideh
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۸