درباره نشریه
ISSN:
2345-3842
eISSN:
2538-2969
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری
سردبیر:
دکتر مهدی حسینی
ویراستار فارسی:
مریم شرقی
ویراستار انگلیسی:
پگاه بهادران
سایت اختصاصی:
mth.aui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، چهارباغ پائین، بین چهارراه تختی و میدان شهدا، کوچه پردیس (31) ، پلاک17، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان،دفتر مطالعات تطبیقی هنر، ، کدپستی: 8148633661
تلفن:
031-34460755
031-34460328
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/02
مدیر مسئول
دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری

سردبیر
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor Faculty of Visual Arts
IRAN University Of Art
Specialist: Painting
اعضای تحریریه
دکتر محمد مسعود
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: شهرسازی و آمایش
Mohammad Masoud
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Isfahan University of Art
Specialist: Urban planning and planning
علیرضا خواجه احمد عطاری
علیرضا خواجه احمد عطاری

دکتر افسانه ناظری
استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Afsaneh Nazeri
Assistant Professor Department of Painting, Faculty of Visual Arts
Isfahan University of Art
Specialist: Art Research
دکتر حسین سلطان زاده
استاد رشته معماری- دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Soltanzadeh
Professor, architecture
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
دکتر مهدی حسینی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: نقاشی
Mehdi Hosseini
Professor Faculty of Visual Arts
IRAN University Of Art
Specialist: Painting
دکتر مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor.
University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor, Art research
University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
دکتر جلال الدین سلطان کاشفی
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: نقاشی
Jalaloddin Soltan Kashefi
Associate Professor Faculty of Visual Arts
IRAN University Of Art
Specialist: Painting
دکتر علی اصغر شیرازی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Aliasghar Shirazi
Associate Professor art University
Shahed University
Specialist: Art research
دکتر جهانگیر صفری
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه شهرکرد
Jahangir Safari
Full Professor, Persian Language and Literature Faculty Of Letters and Humanities
Shahrekord University
ویراستار فارسی
مریم شرقی

ویراستار انگلیسی
پگاه بهادران

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۱