درباره نشریه
eISSN:
2820-9869
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
جامعه ی حسابداران رسمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید محمد علوی
سردبیر:
دکتر زهرا پورزمانی
مدیرداخلی:
دکتر مژده کدخدایی الیادرانی
تلفن:
021-42925 ، داخلی: 421
دورنگار:
021-88801910
نشانی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، خیابان شهید امانی، پلاک 4، جامعه حسابداران رسمی ایران
سایت اختصاصی:
article.iacpa.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/23
مدیر مسئول
دکتر سید محمد علوی
دکتر سید محمد علوی

سردبیر
دکتر زهرا پورزمانی
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Zahra Pourzamani
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
محمدرضا پور ابراهیمی
محمدرضا پور ابراهیمی

دکتر آزیتا جهانشاد

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت مالی، مالی و حسابداری
Fraydoon Rahnamay Roodposhti
Professor Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Management, financial and accounting
دکتر سید حسین سجادی
دکتر سید حسین سجادی

دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mohammad Esmail Fadaeenejad
Associate Professor Department of Financial Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Financial Management
دکتر علیرضا فضل زاده

دکتر علی اکبر عرب مازار
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد علم سیستم ها
Ali Akbar Arabئazar
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economics of Systems Science
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری مالی، مدیریت مالی
Hamid Reza Vakilifard
Associate Professor Tehran Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Financial Accounting, Financial Management
مدیرداخلی
دکتر مژده کدخدایی الیادرانی
دکتر مژده کدخدایی الیادرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹