درباره نشریه
ISSN:
2322-5688
eISSN:
2345-2609
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن لطفی
سردبیر:
دکتر محمدحسن لطفی
مدیر اجرایی:
ابراهیم سلمانی ندوشن
تلفن:
035-38209100-14 ، داخلی: 2225
دورنگار:
035-38209100-14 ، داخلی: 2225
سایت اختصاصی:
jhr.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله journal of Community health research
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/19
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
سردبیر
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
اعضای تحریریه
دکتر حامد صدیقی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: مدیریت رفاه اجتماعی
Hamed Sedighi

University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Social Welfare Management
SK Bhasin

Specialist: Community Medicine
Anthony B.Miller
Professor
Specialist: Epidemiology
Sumeet Dwivedi
Sumeet Dwivedi

Specialist: Medicine/Preventive
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر محمدتقی قانعیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Taghi Ghaneian
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر بهادر حاجی محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Bahador Hajimohammadi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health and Food Safety
دکتر جمشید آیت اللهی
استاد گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی و گرمسیری
Jamshid Ayatollahi
Professor Infectious Diseases Group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر احمد حائریان
استاد گروه پریو
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Ahmad Haerian
Professor The band
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر محمود نوری شادکام
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mahmood Noorishadkam
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر سید جلیل میرمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر عباس افلاطونیان
استاد مرکز تحقیقات و بالینی ناباروری، موسسه تحقیقات باروری یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Abbas Aflatoonian
Professor Research and Clinical Center for Infertility, Yazd Reproductive Sciences Institute
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology and Infertility
دکتر سید مجتبی یاسینی اردکانی
استاد گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Mojtaba Yassini Ardekani
Professor, Department of Psychiatry, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدباقر اولیا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: روماتولوژی
Mohammad Bagher Owlia
Professor Domestic group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر محمدحسن شیخها
استاد تمام ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hasan Sheikhha
Full Professor, Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
دکتر علی دهقانی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Ali Dehghani
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
ابراهیم سلمانی ندوشن
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: سلامت در بلایای طبیعی و اضطراری
Ebrahim Salmanu Nodooshan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health in Disasters and Emergency
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر سید منصور رضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
seyyed Mansour Razavi
Professor Materials and Energy Research Centre
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Materials Engineering
دکتر محمد ملکوتیان
استاد Environmental Health Engineering Research Center
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Malakootian
Professor, Environmental Health Engineering
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدرضا ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر ابوالقاسم پوررضا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت عمومی (مدیریت و اقتصاد)
Abolghasem Pourreza
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management, Public Health (Management & Economics)
مسعود فردوسی
استاد تمام مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اختلالات روان تنی، هیپنوتراپی
Masoud Ferdosi
Full Professor, Health Management and Economics Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Health Services Management, Psychosomatic Disorders, Hypnotherapy
دکتر سید حسام سیدین
استادیار دانشکده مدیریت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و تحقیقات اقتصاد
Seyyed Hesam Seyedin
Assistant Professor School of Health Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Research
دکتر محمد رنجبرعزت آبادی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Mohammad Ranjbar Ezzatabadi
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Haelthcare management
دکتر آزاده نجارزاده
استاد تمام مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Full Professor, Nutrition and Food Security Research Cneter
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر زهره رهایی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zohreh Rahaee
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Health Promotion
AT Kannan
AT Kannan

Specialist: Community Medicine
مدیر اجرایی
ابراهیم سلمانی ندوشن
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: سلامت در بلایای طبیعی و اضطراری
Ebrahim Salmanu Nodooshan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health in Disasters and Emergency
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۱