درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
جواد وندنوروز
مدیر مسئول:
جواد وندنوروز
سردبیر:
دکتر سید محمد هاشمی
مدیرداخلی:
مهدی وندنوروز
تلفن:
021-88831065
021-88342364
سایت اختصاصی:
fustj. ir
نشانی:
تهران، خیابان گلبرگ، مسیل باختر، پلاک 559، طبقه سوم
تلفن همراه:
09122177176
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/09
صاحب امتیاز
جواد وندنوروز

مدیر مسئول
جواد وندنوروز

سردبیر
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر نادر مردانی

حسین جلیل زاده
حسین جلیل زاده

دکتر علی آل بویه

Ali Alebouyeh

احمد خزایی
احمد خزایی

دکتر وحید آگاه
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Vahid Agah
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public Law
دکتر تهمورث بشیریه
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Tahmoures Bashirieh
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر ستار عزیزی
دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Roshan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
مدیرداخلی
مهدی وندنوروز
مهدی وندنوروز

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۹