درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 91 متوقف شده است
صاحب امتیاز:
موسسه صبح قریب ایرانیان
مدیر مسئول:
محمدجواد رمضانی
سردبیر:
مصطفی آجرلو
ویراستار فارسی:
حسین محمدرضایی
روابط عمومی:
فهیمه سادات نوابی
تلفن:
021-22855174
021-22899553
021-22856107
دورنگار:
021-22855174
021-22899553
021-22856107
سایت اختصاصی:
www.sobheqarib.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، پلاک 56 ،طبقه 4
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-2285106
تاریخ به‌روزآوری: 1391/06/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۰