درباره نشریه
ISSN:
2228-5091
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر محبوبه خورسندی
سردبیر:
دکتر کتایون وکیلیان
مدیر اجرایی:
سلیمان زند
سایت اختصاصی:
cmja.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشکده پرستاری و مامایی، بال آبی، دفتر مجله طب مکمل
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/15
مدیر مسئول
دکتر محبوبه خورسندی
استاد گروه بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mahboobe Khorsandi
Professor, Health Department, Faculty of Health, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سردبیر
دکتر کتایون وکیلیان
دانشیار گروه مامایی،دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Katayoun Vakilian
Associate Professor, Reproductive Health, Midwifery Department, Faculty of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
هیات تحریریه
دکتر حمید ابطحی
استاد گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hamid Abtahi
Professor, Microbiology Department, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Medical Sciences
دکتر علی اسدی پور
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Asadipoor
Professor, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر مجید امتیازی
استادیار طب مکمل،دانشکده طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب مکمل
Majid Emtiazy
Assistant Professor, Complementary Medicine Department, Faculty of Complementary Medicine,, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Complementary Medicine
دکتر محمدرضا پالیزوان
استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Reza Palizvan
Professor, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهری جمیلیان
استادیار گروه زنان،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Mehri Jamilian
Assistant Professor, Obstetrics and Gynecology, Gynecology Department, Faculty of Medicine,, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Gynecology
دکتر داوود حکمت پور
دانشیار گروه پرستاری،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پرستاری
Davood Hekmat Pour
Associate Professor, Nursing Department, Faculty of Medicine, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمود خدادوست
استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب سنتی
mahmood khodadoost
Assistant Professor, Traditional Medicine, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
دکتر لاله خدایی
استادیار گروه دارو سازی سنتی، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکو گنوزی
Laleh Khodaie
Assistant Professor, Traditional Pharmacy Department, Faculty of Traditional Medicine, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Pharmacy
دکتر مصطفی دلاور
دکتر مصطفی دلاور
دکتر نسرین روزبهانی
استادیار گروه بهداشت،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Nasrin Roozbahan
Assistant Professor, Health Department, Faculty of Health, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر محمدرضا شمس اردکانی
استاد گروه فارماکولوژی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Reza Shams Ardekani
Professor, Pharmacology Department, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر عباس صارمی
دانشیار گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Abbas Saremi
Associate Professor, Physical Education Department, Faculty of Humanities, University of Arak
Specialist: Exercise Physiology
دکتر هدی عزیزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و پزشکی مجتمع
Hoda Azizi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Integrative Medicine
دکتر علی فیروزآبادی
دکتر روشنک قدس
استادیار گروه طب سنتی،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: طب سنتی
Roshanak Ghods
Assistant Professor, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
دکتر سیدمهدی میرغضنفری
استادیار گروه طب سنتی ،دانشکده طب سنتی علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mehdi Mirghazanfari
Assistant Professor, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine, AJA University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
ویراستارفارسی
مرادعلی سعادت
مرادعلی سعادت
ویراستار انگلیسی
دکتر شراره خسروی
دانشیار گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
Sharareh Khosravi
Associate Professor, Nursing Department, Faculty of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
مدیر اجرایی
سلیمان زند
مربی گروه پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: آموزش پزشکی و پرستاری
Soleiman Zand
Instructor, Nursing Department, Faculty of Nursing & Midwifery, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Medical & Nursing Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵