درباره نشریه
ISSN:
2228-5091
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر محبوبه خورسندی
سردبیر:
دکتر کتایون وکیلیان
مدیر اجرایی:
دکتر سلیمان زند
ویراستار فارسی:
مرادعلی سعادت
ویراستار انگلیسی:
دکتر شراره خسروی
سایت اختصاصی:
cmja.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشکده پرستاری و مامایی، بال آبی، دفتر مجله طب مکمل
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/14
مدیر مسئول
دکتر محبوبه خورسندی
استاد گروه بهداشت،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mahboobe Khorsandi
Professor Health Department, Faculty of Health
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سردبیر
دکتر کتایون وکیلیان

Katayon Vakilian

اعضای تحریریه
رافیده مازلان

پارسا یوسفی چایجان

دکتر محمد پرستش

Mohammad Parastesh

مهدی صالحی

حسن صلحی

دکتر معصومه صوفیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoumeh Soufian
Professor medical School
Arak University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
سید امیرحسین لطیفی

دکتر قاسم مسیبی
دکتر قاسم مسیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Ghasem Mosayebi
Professor
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر رسول چوپانی زنجانی
دانشیار مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب سنتی
Rasool Choopani Zanjani
Associate Professor مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Traditional medicine
دکتر بهرام جلایی
دکتر بهرام جلایی

ماهر فواد صفین بیشای

زوریدا زینون

علی دانش

ادریس زامزوری

نازی نجات

علی خسروبیگی

مجتبی دیده دار

فاطمه سیف

نادر زرین فر

دکتر حمیدرضا جمیلیان

دکتر محبوبه سجادی
دانشیار آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پرستاری
Mahbobeh Sajadi
Associate Professor, Nursing
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر روشنک مکبری نژاد
دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب ایرانی، طب سنتی، طب اینتگرتیو
Roshanak Mokaberinejad
Associate Professor, Department of Traditional Medicine,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Traditional medicine, Persian medicine, Integrative medicine
دکتر حمیدرضا بهرامی طاقانکی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و طب مکمل و جایگزین
Hamid Reza Bahrami Taghanaki
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Complementary Integrative Medicine
هاله تاج الدینی

دکتر حمید ابطحی
استاد گروه میکروبشناسی،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hamid Abtahi
Professor Microbiology Department, Faculty of Medicine
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Medical Sciences
دکتر علی اسدی پور
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Asadipoor
Professor Faculty of Pharmacy
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر مجید امتیازی
استادیار طب مکمل،دانشکده طب مکمل
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب مکمل
Majid Emtiazy
Assistant Professor Complementary Medicine Department, Faculty of Complementary Medicine,
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Complementary Medicine
دکتر داوود حکمت پور
دانشیار گروه پرستاری،دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پرستاری
Davood Hekmat Pour
Associate Professor Nursing Department, Faculty of Medicine
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمود خدادوست
دانشیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب سنتی
Mahmood Khodadoost
Assistant Professor Traditional Medicine, Traditional Medicine Department, Faculty of Traditional Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Traditional Medicine
دکتر نسرین روزبهانی
دانشیار گروه بهداشت،دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Nasrin Roozbahani
Assistant Professor Health Department, Faculty of Health
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر عباس صارمی
دانشیار گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Abbas Saremi
Associate Professor Physical Education Department, Faculty of Humanities
University of Arak
Specialist: Exercise Physiology
دکتر هدی عزیزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: طب سوزنی و پزشکی مجتمع
Hoda Azizi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Acupuncture and Integrative Medicine
دکتر روشنک قدس
دانشیار طب ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ظب ایرانی- طب سنتی
Roshanak Ghods
Associate Professor, Persian medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Persian medicine- Traditional medicine
ویراستار فارسی
مرادعلی سعادت
مرادعلی سعادت

ویراستار انگلیسی
دکتر شراره خسروی
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
Sharareh Khosravi
Associate Professor, Nursing
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
مدیر اجرایی
دکتر سلیمان زند
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: برنامه ریزی توسعه آموزش عالی- آموزش پزشکی
Soleiman Zand
Assistant Professor, Department of Nursing
Arak University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۰