درباره نشریه
ISSN:
2228-7914
eISSN:
2252-0724
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر علی منافی
مدیر مسئول:
دکتر علی منافی
سردبیر:
دکتر علی منافی
مدیر اجرایی:
دکتر فریده دژام
تلفن:
021-88797882
دورنگار:
021-88797882
سایت اختصاصی:
www.wjps.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، ضلع شمالی ونک، ساختمان سامسونگ، طبقه سوم، شماره 305
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/21
صاحب امتیاز
دکتر علی منافی
علی منافی
مدیر مسئول
دکتر علی منافی
علی منافی
سردبیر
دکتر علی منافی
علی منافی
هیات تحریریه
دکتر  عبداللهی
عبداللهی
مهدی احمدی مقدم
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mehdi Ahmadi Moghaddam
Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
آخوندی نصب
آخوندی نصب
 امینی
امینی
امیری زاده
امیری زاده
محمدمهدی آراسته
گروه رادیولوژیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Mehdi Arasteh
Department of Radiology, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر  اسدی
اسدی
دکتر  آشتیانی
آشتیانی
 Badin
Badin
 Barrera
Barrera
 باطنی
باطنی
Bergeret Galley
Bergeret Galley
 Ceravolo
Ceravolo
Cerkis N
Cerkis N
یحیی دولتی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
علمی راد
علمی راد
 امامی
امامی
Erol O
Erol O
فرهاد فرح وش
دانشیار واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
Farhad Farahvash
Associate Professor, Tabriz Branch,
 فرهادیه
فرهادیه
 فاطمی
فاطمی
 فاضل
فاضل
 فکرآزاد
فکرآزاد
 فروتن
فروتن
قاضی سعیدی
قاضی سعیدی
 Gryskiewicz
Gryskiewicz
 Gubisch
Gubisch
 Gushe
Gushe
 حمیدی
حمیدی
دکتر حسن پور
حسن پور
 Hudson
Hudson
 جلودار
جلودار
کلانتر هرمزی
کلانتر هرمزی
محمدتقی کریمی
دانشیار School of Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ارتوپدی فنی
Mohammad Taghi Karimi
Associate Professor, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Technical orthopedic
سپیده کاظمی
سپیده کاظمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sepide Kazemi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
کرام الدین
کرام الدین
 خلعتبری
خلعتبری
 Lahuti
Lahuti
دکتر محمود مافی
محمود مافی
Mahmood Mafee
 فلاحی
فلاحی
 منافی
منافی
دکتر  منصوری
منصوری
 مرزبان
مرزبان
 مسیحا
مسیحا
 مهربانی
مهربانی
 مسگرزاده
مسگرزاده
 میرفخرایی
میرفخرایی
 مقدسیان
مقدسیان
دکتر  مقیمی
مقیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Moghimi
Professor, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
هدیه میرمحمدی
هدیه میرمحمدی
استادیار
Hediye MirMohammadi
Assistant Professor, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Australia,
 مجلل
مجلل
 مصلایی
مصلایی
موسوی زاده
موسوی زاده
 نقیب زاده
نقیب زاده
 Nezakatgoo
Nezakatgoo
نیک پور
نیک پور
 Panse
Panse
 پیوندی
پیوندی
 Persing
Persing
 رجبیانی
رجبیانی
 رجبیانی
رجبیانی
 راستی
راستی
 سجادیان
سجادیان
 Seyhan
Seyhan
 شیرازی
شیرازی
 Shubailat
Shubailat
 تبریزیان
تبریزیان
 تمدن
تمدن
 تنیده
تنیده
 توسلی
توسلی
 توتونچی
توتونچی
 طوسی
طوسی
 Verpaele
Verpaele
 Wolfe
Wolfe
 Wolfensberger
Wolfensberger
 زالی
زالی
زین الدینی
زین الدینی
 Wu
Wu
مدیر اجرایی
دکتر فریده دژام
فریده دژام
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۴