درباره نشریه
ISSN:
1735-8434
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
سردبیر:
دکتر قاسم انصاری
تلفن:
021-88246093
دورنگار:
021-88246093
سایت اختصاصی:
jiapd.ir
نشانی:
تهران، کوی نصر (گیشا) ، خیابان پیروزی غربی، کوچه علیای غربی، پلاک90، دفتر مجله دندانپزشکی کودکان ایران، ، کدپستی: 1447753493
تلفن همراه:
09101641206
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/18
صاحب امتیاز
دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mojtaba Vahid Golpayegani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
مدیر مسئول
دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mojtaba Vahid Golpayegani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
سردبیر
دکتر قاسم انصاری
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Ghassem Ansari
Professor, Pediatric Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
اعضای تحریریه
دکتر مریم حاجی نوروزعلی تهرانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Maryam Haji Nowrouzali Tehrani

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر حسین افشار
دکتر حسین افشار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Hosein Afshar
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر یحیی برادران نخجوانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Yahya Baradaran Nakhjavani
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر مجید برگ ریزان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Majid Bargrizan
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علی اکبر بهرمان
استاد
رشته تخصصی: ارتودنتیکس
Ali Akbar Bahreman
Professor
Specialist: Orthodontics
دکتر هایده پژند
دکتر هایده پژند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داندانپزشکی کودکان
Haydeh Pajand
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر احمد جعفری قوام آباد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داندانپزشکی کودکان، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Ahmad Jafari Ghavamabad
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry, Community Oral Health
دکتر مریم خوردی مود
دکتر مریم خوردی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان،
Maryam Khordi Mood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
JS Damle
JS Damle

Specialist: Pediatric Dentistry
Dina Debaibo
Dina Debaibo

Specialist: Pediatric Dentistry
Mark Roseman
Mark Roseman

Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر لیدا طوماریان
دکتر لیدا طوماریان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Lida Toumarian
professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر ناهید عسکری زاده
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Nahid Asgarizadeh
Associate Professor Department of Pedodontics.
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Masoud Fallahinejad Ghajari
Professor School of Dentistry
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
Donald Ferguson
Donald Ferguson

Specialist: Orthodontics
Khorkheh Castillo
Khorkheh Castillo

Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر علی کوثری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Ali Kowsari
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر ژاله محمودیان
دکتر ژاله محمودیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی اطفال
Jaleh Mahmoudian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر مهران مرتضوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mehran Mortazavi
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر عباس مکارم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Abbas Makarem
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر کاظم مهرداد
دکتر کاظم مهرداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکا
Kazem Mehrdad
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: دندانپزشکي کودکا
دکتر مینا مینا
دکتر مینا مینا

رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mina Mina

Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر مجتبی وحیدگلپایگانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Mojtaba Vahid Golpayegani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱