درباره نشریه
ISSN:
2228-5660
eISSN:
2228-5652
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رشیدی
سردبیر:
دکتر یدالله امیدی
سایت اختصاصی:
bi.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صندوق پستی:
5165665811
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رشیدی
محمدرضا رشیدی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آنزیمولوژیک و متابولیسم مواد مخدر
Mohammad Reza Rashidi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Enzymology and Drug Metabolism
سردبیر
یدالله امیدی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم دارویی
Yadollah Omidi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
هیات تحریریه
علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor,
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
امیرعلی حمیدیه
استاد مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتولوژی هماتولوژی اطفال کودکان
Amir Ali Hamidieh
Professor, Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
علی خادم حسینی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو و علوم و فنون بهداشتی
Ali Khadem Hosseini
Associate Professor,
Specialist: Medicine and Health Sciences and Technology
دکتر عباس علوی
عباس علوی
استاد
رشته تخصصی: رادیولوژی
Abass Alavi
Professor,
Specialist: Radiology
Mark Gumbleton
رشته تخصصی: درمان های تجربی
Mark Gumbleton
Specialist: Experimental Therapeutics
Maurizio Scarpa
استاد
Maurizio Scarpa
Professor,
Specialist: Neurometabolism
Dusan Losic
استاد
رشته تخصصی: فناوری نانو
Dusan Losic
Professor,
Specialist: Nanobiotechnology
Masahiro Sakagamit
دانشیار
رشته تخصصی: علوم دارویی
Masahiro Sakagamit
Associate Professor,
Specialist: Pharmaceutical Sciences
Saghir Akhtar
استاد
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Saghir Akhtar
Professor,
Specialist: Pharmacology
Miguel de la Guardia
استاد
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Miguel de la Guardia
Professor,
Specialist: Analytical Chemistry
معین مقیمی
استاد
رشته تخصصی: داروسازی
Moein Moghimi
Professor,
Specialist: Pharmaceutics
دکتر فریس فراستی
فریس فراستی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو
Faris Farassati
Associate Professor,
Specialist: Medicine
حسین ناظمیه
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Pharmacognosy
Hossein Nazemiyeh
Professor, Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacogenosy
Alok Bhushan
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Alok Bhushan
Professor,
Specialist: Biochemistry
دکتر جعفر عزت نژاد دولت آبادی
جعفر عزت نژاد دولت آبادی
دکتر مرتضی اسکندانی
مرتضی اسکندانی
استادیار مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فناوری نانو مواد دارویی
Morteza Eskandani
Assistant Professor, Research Center for Pharmaceutical Nanotechnology, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Nanobiotechnology
دکتر الکساندر سیف علیان
الکساندر سیف علیان
Alexander Seifalian
Giulio Caracciolo
دانشیار
رشته تخصصی: فیزیک کاربردی
Giulio Caracciolo
Associate Professor,
Specialist: Applied Physics
Miguel Gama
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی و مهندسی زیست محیطی برای سلامتی
Miguel Gama
Associate Professor,
Specialist: Biotechnology and Bioengineering for Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱