درباره نشریه
ISSN:
2717-0896
eISSN:
2717-1019
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول:
دکتر محبوبه خراسانی
سردبیر:
دکتر عطامحمد رادمنش
مدیرداخلی:
دکتر شهرزاد نیازی
ویراستار فارسی:
دکتر شهرزاد نیازی
ویراستار انگلیسی:
دکتر پریسا محمدپور
تلفن:
031-42292165
دورنگار:
031-42291110
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/lyriclit
نشانی:
نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
دکتر محبوبه خراسانی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahboubeh Khorasani
Associate Professor, Persian Language and Literature, Humanities Faculty
Najafabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor Najaf Abadi Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر مهدی تدین
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Tadayoun
Professor Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاظم دزفولیان راد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عطامحمد رادمنش
استاد واحد نجف آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ata Mohamad Rad Manesh
Professor Najaf Abadi Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیروس شمیسا
استاد واحد کاشان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Siroos Shamisa
Kashan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد فشارکی
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Fesharaki
Professor Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عبدالرضا مدرس زاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdolreza Modares Zadeh
Associate Professor, Persian Language and Literature
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمدرضا یلمه ها
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmadreza Yalameha
Full Professor, Literature
Dehaghan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر شهرزاد نیازی
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shahr Zad Niazi
Assistant Professor Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
دکتر پریسا محمدپور
مربی واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Parisa Mohammad Pour
Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English language
مدیرداخلی
دکتر شهرزاد نیازی
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shahr Zad Niazi
Assistant Professor Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۱