درباره نشریه
ISSN:
2383-4110
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 91
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
سید علیرضا رسولی نژاد
مدیر مسئول:
سید علیرضا رسولی نژاد
سردبیر:
سید علیرضا رسولی نژاد
ویراستار فارسی:
امیر خضرایی منش
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سید محمدرضا رسولی نژاد
تلفن:
021-77508029
دورنگار:
021-77508029
سایت اختصاصی:
www.filmkhanehmag.com
صندوق پستی:
135-15745
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22692785
تاریخ به‌روزآوری: 1396/07/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۰