درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
شهریور 91
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این نشریه در سال 92 متوقف شده است
صاحب امتیاز:
امیرسعید نقی زاده سهی
مدیر مسئول:
امیرسعید نقی زاده سهی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی قاسمی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی ابوالحسنی
روابط عمومی:
دکتر مهدی ایمانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
علیرضا زارعی پور
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهدیه قاسمی
تلفن:
021-66121563
دورنگار:
021-66121563
نشانی:
تهران، ابتدای خیابان جمالزاده جنوبی، کوچه دانشور، ساختمان 4، واحد5
صندوق پستی:
141-14195
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66121568
تاریخ به‌روزآوری: 1392/10/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۹