درباره نشریه
ISSN:
2251-7626
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 90
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فهیمه باب الحوائجی
سردبیر:
دکتر نجلا حریری
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه نوشین فرد
سایت اختصاصی:
iss.srbiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
مدیر مسئول
فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: Information Science and Science
سردبیر
نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor, science and research Branch,
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
هیات تحریریه
زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor, North Tehran Branch,
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: Information Science and Science
نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor, science and research Branch,
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor, School of Islamic Education and Economics, Imam Sadiq University
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
سیدرحمت الله فتاحی
استاد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
غلامرضا فدائی
استاد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Gholamreza Fadaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
مرتضی کوکبی
استاد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
ویراستارفارسی
فرنوش رقابی
مسئول گروه سفارشات و سازماندهی کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Farnoosh Reghabi
Head of Department of Orders and Organization of the Library of Sharif University of Technology, Sharif University of Technology
Specialist: Information Science and Science
مدیر اجرایی
فاطمه نوشین فرد
واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fatemeh Nooshin Fard
Assistant Professor, science and research Branch,
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵