درباره نشریه
ISSN:
2251-7626
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 90
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر فهیمه باب الحوائجی
سردبیر:
دکتر نجلا حریری
مدیر اجرایی:
دکتر فاطمه نوشین فرد
ویراستار فارسی:
فرنوش رقابی
سایت اختصاصی:
iss.srbiau.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/18
مدیر مسئول
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
سردبیر
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Department of Information Science and Knowledge
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
ویراستار فارسی
فرنوش رقابی
مسئول گروه سفارشات و سازماندهی کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Farnoosh Reghabi
Head of Department of Orders and Organization of the Library of Sharif University of Technology
Sharif University of Technology
Specialist: Information Science and Science
مدیر اجرایی
دکتر فاطمه نوشین فرد
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fatemeh Nooshin Fard
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵