درباره نشریه
ISSN:
2322-2476
eISSN:
2322-4835
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر فریبا قدس بین
سردبیر:
دکتر رکسانا جان قربان
معاون سردبیر:
دکتر مرضیه مومن نسب
مدیرداخلی:
فریبا جلالت
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسرین شکرپور
تلفن:
071-36474287
دورنگار:
071-36474287
سایت اختصاصی:
ijcbnm.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار کریم خان زند، فلکه نمازی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
صندوق پستی:
1359-71345
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/05
مدیر مسئول
دکتر فریبا قدس بین
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Fariba Ghodsbin
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر رکسانا جان قربان
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Roksana Janghorban
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
معاون سردبیر
دکتر مرضیه مومن نسب
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پرستاری
Marzieh Momennasab
Associate Professor, Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر مرضیه مومن نسب
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پرستاری
Marzieh Momennasab
Associate Professor, Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
Neti Juniarti

دکتر مریم آلاردی
استاد
Maryam Alaradi
professor
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
دکتر مرجانه معین درباری فولادی

Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA
Specialist: Nursing
Tengku Aizan Hamid

Mary Sharpe

Specialist: Midwifery Education Program
Nancy Lynn Brookes

دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر سادات سیدباقرمداح
استادیار گروه پرستاری
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Sadat seyyedbagher Maddah
Assistant Professor Department of Nursing
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر نجف زارع
دانشکده آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Najaf Zare
Department of Biostatistics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر شهناز کهن
گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shahnaz Kohan
Department of Nursing & Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyedeh Fatemeh HaghDoost Oskouie

Tehran University of Medical Sciences
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor Department of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر مهناز رخشان
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mahnaz Rakhshan
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم شایگان
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Maryam Shaygan
School of Nursing and midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر معصومه رامبد
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Masoume Rambod
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم حضرتی

Maryam Hazrati

دکتر نیلوفر پاسیار
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Niloofar Pasyar
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر کاملیا ترابی زاده
گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Kamellia Torabizadeh
Department of Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رکسانا جان قربان
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Roksana Janghorban
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر شهرزاد یکتاطلب
گروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shahrzad Yektatalab
Department of Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر لادن زرشناس
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ladan Zarshenas
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر ناهید حاتم
دانشکده مدیریت و اطلاعات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Nahid Hatam
School of Management and Medical Information
Shiraz University of Medical Sciences
زینت محبی

Zinat Mohebbi

زهرا ملازم
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Molazem
Professor, Nursing
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فریبا قدس بین
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Fariba Ghodsbin
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر نسرین شکرپور
استاد دانشکده زبان انگلیسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Nasrin Shokrpour
Professor School of English
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
مدیرداخلی
فریبا جلالت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fariba Jalalat

Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۱