درباره نشریه
ISSN:
1453-2322
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار91
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سیدعلی هاشمیان فر
سردبیر:
دکتر علی ربانی خوراسگانی
مدیر اجرایی:
نیلوفر محمدطاهری
تلفن:
031-37932175
سایت اختصاصی:
ssoss.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/10

این نشریه تا شماره 20 با نام نشریه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سیدعلی هاشمیان فر
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Ali Hashemaianfar
Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan
Specialist: Sociology
هیات تحریریه
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor,
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر حبیب الله احمدی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Habibollah Ahmadi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Emam Jomezadeh
Associate Professor, Department of Political Sciences, University of Isfahan
Specialist: Political Sciences
دکتر حسین بهروان
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hosein Behravan
Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sociology
دکتر مسعود تقوایی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor, University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علی ربانی خوراسگانی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Rabbani Khorasghani
Professor, Department of Social Sciences, University of Isfahan
Specialist: Sociology
دکتر بهرام رنجبریان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت
Bahram Ranjbarian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Manegment
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر سیدعلی سیادت
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی
Seyed Ali Syadat
Associate Professor, University of Isfahan
Specialist: Education, Education Management
دکتر اکبر علیوردی نیا
استاد دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه شناسی انحرافات
Akbar Aliverdinia
Professor, University of Mazandaran
Specialist: Sociology, Sociology of Deviance
دکتر موسی عنبری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mousa Anbari
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر ایوب امیرکواسمی
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ayoub Amir Kavasemi
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: International rights
دکتر سیدعبدالحسین نبوی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Abdol Hosein Nabavi
Associate Professor, School of Economics and Social Sciences, Shahid Chamram University
Specialist: Sociology
دکتر اسدالله نقدی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Asadollah Naghdi
Associate Professor, Social Sciences Department, Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor, political sciences, University of Isfahan
Specialist: political sciences
مدیر اجرایی
نیلوفر محمدطاهری
دانشگاه اصفهان
Niloofar Mohammadtaheri
University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴