درباره نشریه
ISSN:
2322-2743
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
شهریور 91
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
علیرضا خجسته پور
مدیر مسئول:
علیرضا خجسته پور
سردبیر:
جواد درویشی
مدیر اجرایی:
محمد کامور بخشایش
تلفن:
021-22611579
دورنگار:
021-48222977
سایت اختصاصی:
www.tqmjournal.ir
نشانی:
تهران، خیابان خردمند شمالی، نبش کوچه دهم، پلاک 102
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۶