درباره نشریه
ISSN:
2476-3101
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
سردبیر:
آیت الله دکتر احمد بهشتی
تلفن:
025-32603095
دورنگار:
025-32603095
سایت اختصاصی:
journal.manaviyat.ir
نشانی:
قم، خیابان صفاشهر، نبش کوچه چهارم، پلاک 50
صندوق پستی:
184-3765
اشتراک:
تلفن:
025-32603095
پست الکترونیک:
journal@manaviyat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/26
صاحب امتیاز
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
استادیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فقه و اصول
Mohammad Taghi Faali
Assistant Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism, Jurisprudence and Principles
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
استادیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فقه و اصول
Mohammad Taghi Faali
Assistant Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism, Jurisprudence and Principles
سردبیر
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
هیات تحریریه
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد
مدیر مرکز تحقیقات زن و خانواده
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mohammad Reza Zibaeinejad
Director of Women's and Family Research Center,
Specialist: Jurisprudence and Principles
دکتر سیدحسین شرف الدین
استادیار موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Seyyed Hosein Sharafoddin
Assistant Professor of Imam Khomeini Research and Educational Institute,
Specialist: Culture and Communication
حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy
دکتر سیدمحمود طیب حسینی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Mahmoud Tayyeb Hoseini
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
استادیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فقه و اصول
Mohammad Taghi Faali
Assistant Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism, Jurisprudence and Principles
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰