درباره نشریه
ISSN:
2322-1488
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر مسئول:
دکتر محسن ادیب حاج باقری
سردبیر:
دکتر نگین مسعودی علوی
سایت اختصاصی:
www.nmsjournal.com
صندوق پستی:
88141-87159
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/14
مدیر مسئول
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Mohsen Adib Haj Baghery
professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر نگین مسعودی علوی
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Negin Masoudi Alavi
Professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Hacer Ataman
Hacer Ataman

Mildred E John
Mildred E John

دکتر اعظم دونا ارشدی
دکتر اعظم دونا ارشدی
گروه روان درمانی
Azam Donna Arshadi
Psychotherapy Department
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر فاطمه الحانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Alhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دکتر غلامعلی حمیدی
دانشیار گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: Physiology
Gholam Ali Hamidi
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر مهوش صلصالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Mahvash Salsali
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
Manyat Ruchiwit
Manyat Ruchiwit

دکتر معصومه عابدزاده
مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Masoumeh Abedzadeh Kalah Roudi
Trauma Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Mohsen Adib Haj Baghery
professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر نگین مسعودی علوی
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Negin Masoudi Alavi
Professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر رایکا جمالی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Raika Jamali
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
Stefan Nilsson
Stefan Nilsson

دکتر زهرا مودی
دکتر زهرا مودی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zahra Moudi

Zahedan University of Medical Sciences
دکتر زهره سادات

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Zohreh Sadat

Kashan University of Medical Sciences
دکتر زهره ونکی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
Zohreh Vanaki
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۵