درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس رئوف کویلی
سردبیر:
مهندس رونالد بغوزیان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مینا کمالی
تلفن:
021-656118010
021-66415224
021-22872106
سایت اختصاصی:
www.hvachousemag.ir
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ستاری، شماره ی 22،ساختمان یزدا
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22888977
تاریخ به‌روزآوری: 1392/11/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴