درباره نشریه
ISSN:
2322-3197
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
دکتر حسن ذوالفقاری
سردبیر:
دکتر ایرج جباری
مدیرداخلی:
مجید احمدی ملاوردی
کارشناس:
نسرین عزیزی
تلفن:
083-34283907
سایت اختصاصی:
ges.razi.ac.ir
تلفن همراه:
09185817989
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/04
مدیر مسئول
دکتر حسن ذوالفقاری

دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Hasan Zolfaghari

Razi University
کارشناس
نسرین عزیزی
کارشناس ارشد دانشکده ادبیات
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Nasrin Azizi
Faculty of Literature
Razi University
Specialist: Arabic literature
سردبیر
دکتر ایرج جباری

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Iraj Jabbari

Specialist: Geomorphology
اعضای تحریریه
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad Khorshiddoost
Professor
University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
Francisco Gutierrez
professor University of Zaragoza, Spain
Specialist: Geomorohology
Samuel T.Miller
Plymouth State University, New Hampshire, USA
Specialist: Meteorology
دکتر سعید جهانبخش
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Saeid Jahanbakhsh
Professor
University of Tabriz
Specialist: climatology
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
میرستار صدرموسوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mir Sattar Sadrmousavi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Urban Planning
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر مجتبی یمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
دکتر مهدی پورطاهری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mehdi Pourtaheri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: human geography
دکتر سید علی بدری
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Ali Badri
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر ایرج جباری

رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Iraj Jabbari

Specialist: Geomorphology
دکتر فیروز مجرد
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Firoz Mojarrad
Associate Professor
Razi University
Specialist: climatology
دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر قاسم عزیزی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Ghasem Azizi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: climatology
امجد ملکی
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Amjad Maleki
Associate Professor
Razi University
Specialist: Geomorphology
ویراستارفارسی
صدیقه رضایی

Sedighe Rezaei

ویراستار انگلیسی
رویا تابعی

Roya Tabeii

مدیرداخلی
مجید احمدی ملاوردی

دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Majid Ahmadi Molaverdi

Razi University
Specialist: Geomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۹