درباره نشریه
ISSN:
2345-5853
eISSN:
2345-5861
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مژگان محمودی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
سایت اختصاصی:
www.cgasa.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/14
مدیر مسئول
دکتر مژگان محمودی
گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Mojgan Mahmoudi
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
استاد گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ebrahimi
Professor, Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
هیات تحریریه
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
استاد گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ebrahimi
Professor, Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
دکتر مژگان محمودی
گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Mojgan Mahmoudi
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
دکتر رضا عامری
دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
Reza Ameri
School of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, University of Tehran
دکتر فریبرز آذرپناه
استاد گروه ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Fariborz Azarpanah
Professor, Department of Mathematics, Shahid Chamram University
Specialist: Mathematics
دکتر رجبعلی برزویی
گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
Specialist: Algebra
دکتر امیر دانشگر
استاد گروه علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: کامبیاتوریک ، علوم کامپیوتر
Amir Daneshgar
Professor, Department of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology
Specialist: Combinatorics, Computer science
Themba Dube
دکتر علی اکبر استاجی
دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ریاضیات و علوم کامپیوتر
Ali Akbar Estaji
Associate Professor, Hakim Sabzevari University
Specialist: Mathematics and Computer Sciences
دکتر اکبر گلچین
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Akbar Gol Chin
University of Sistan and Baluchestan
Victoria Gould
دکتر سیدناصر حسینی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
Seyyed Naser Hosseini
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی معدن شکاف
دانشگاه سمنان
Ali Madanshekaf
Semnan University
دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Reza Rajabzadeh Moghadam
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مرتضی منیری
دانشگاه شهید بهشتی
Morteza Moniri
Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی
استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی
Ali Reza Salemkar
Professor, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: math
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹