درباره نشریه
ISSN:
2345-5853
eISSN:
2345-5861
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر مژگان محمودی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
سایت اختصاصی:
cgasa.sbu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/22
مدیر مسئول
دکتر مژگان محمودی
گروه ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Mojgan Mahmoudi
Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
استاد گروه ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ebrahimi
Professor Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
دکتر محمدمهدی ابراهیمی
استاد گروه ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Mehdi Ebrahimi
Professor Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
دکتر مژگان محمودی
گروه ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Mojgan Mahmoudi
Department of Mathematics
Shahid Beheshti University
رضا عامری
استاد رشته ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی-گرایش جبر
Reza Ameri
Professor, Department of Mathematics, School of Mathematics, Statistics and Computer Science
University of Tehran
Specialist: Module Theory, Algebraic hyperstructures Fuzzy logic, Fuzzy Algebra
دکتر فریبرز آذرپناه
استاد گروه ریاضی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی
Fariborz Azarpanah
Professor Department of Mathematics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Mathematics
دکتر رجبعلی برزویی
استاد تمام ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
Rajab Ali Borzooei
Full Professor, Mathematics
Shahid Beheshti University
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets
دکتر امیر دانشگر
استاد گروه علوم ریاضی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: کامبیاتوریک ، علوم کامپیوتر
Amir Daneshgar
Professor Department of Mathematical Sciences
Sharif University of Technology
Specialist: Combinatorics, Computer science
Themba Dube

دکتر علی اکبر استاجی
دانشیار
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: ریاضیات و علوم کامپیوتر
Ali Akbar Estaji
Associate Professor
Hakim Sabzevari University
Specialist: Mathematics and Computer Sciences
دکتر اکبر گلچین

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Akbar Gol Chin

University of Sistan and Baluchestan
Victoria Gould

دکتر سید ناصر حسینی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Seyyed Naser Hosseini
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر علی معدنشکاف
دانشیار ریاضی، ریاضی، ریاضی
دانشگاه سمنان
Ali Madanshekaf
Associate Professor, Mathematics
Semnan University
دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Reza Rajabzadeh Moghadam

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مرتضی منیری

دانشگاه شهید بهشتی
Morteza Moniri

Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی
استاد دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ریاضی
Ali Reza Salemkar
Professor Faculty of Mathematical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: math
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶