درباره نشریه
ISSN:
2252-0236
eISSN:
2345-4865
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مدیر مسئول:
دکتر راضیه فضائلی
سردبیر:
دکتر احمدرضا مساح
ویراستار انگلیسی:
مهشید پزشکی
تلفن:
031-53292534
031-53292525
دورنگار:
031-53292534
031-53292525
سایت اختصاصی:
ijc.iaush.ac.ir
نشانی:
شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/07
مدیر مسئول
دکتر راضیه فضائلی
استاد واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کاتالیست های پشتیبانی شده، پلی ساکاریدها، فوتوکاتالیزورهای هتروژنیکی و نانوکاتالیزورها، مواد Mesoporous، مواد MOF
Razieh Fazaeli
Professor Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Supported Catalysts, Polyoxometalates Heterogeneous Photocatalysts and Nanocatalysts, Mesoporous Materials, MOF Materials
ویراستار انگلیسی
مهشید پزشکی
Mahshid واحد اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان های خارجی، ترجمه زبان انگلیسی
Mahshid Pezeshki
Pezeshki Isfahan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Foreign Languages, English Language Translation
سردبیر
دکتر احمدرضا مساح
استاد واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی آلی، سنتز آلی، کاتالیزورهای هتروژن
Ahmad Reza Massah
Professor Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Chemistry, Organic Synthesis, Heterogeneous Catalysts
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آقایی
واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی آلی، کاتالیز آنزیم، سنتز آلی، کاتالیزورهای هتروژن، Biocatalyst پشتیبانی شده
Hamid Reza Aghaei
Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Chemistery, Enzyme Catalysis, Organic Synthesis, Heterogeneous Catalysts, Supported Biocatalyst
Thierry Ollevier
Thierry Ollevier
Professor
Specialist: ynthetic organic chemistry, homogeneous catalysis Green chemistry, organic chemistry in water Catalytic asymmetric synthesis, new chiral ligands Novel methodologies involving main metal chemistry
Kenneth J D MacKenzie
Kenneth J D MacKenzie
Professor
Specialist: Synthesis, Characterisation and Applications of New Advanced Ceramics, Glasses, Composites, Geopolymers and Porous Ceramics
Rafael Luque
Professor
Specialist: Biomass/Waste Valorisation, Nanoscale Chemistry, Heterogeneous Catalysts
Peter C Vollhardt
Peter C Vollhardt
Professor
Specialist: Organic and Organometallic Chemistry — Transition metals and novel synthetic methodology enable the synthesis of complex natural and unnatural products
Richard F W Jackson
Richard F W Jackson
Professor
Specialist: Organic Synthesis, Organozinc Chemistry, Combinatorial and Asymmetric Catalysis
دکتر حسین فقیهیان
استاد واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تحلیلی، کاتالیست های پشتیبانی شده، فوتوکاتالیست های هتروژنیکی و نانوکاتالیزورها
Hossein Faghihian
Professor Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry, Supported Catalysts, Heterogeneous Photocatalysts and Nanocatalysts
دکتر محمدعلی زلفی گل
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: سنتز ارگانیک، شیمی heterocyclic، کاتالیزورهای پشتیبان بیوشیمی، شیمی سبز
Mohammad Ali Zolfigol
Professor Faculty of Chemistry
Bu-Ali Sina University
Specialist: Organic Synthesis, Heterocyclic Chemistry, Supported Catalysts, Biochemistry, Green Chemistry
دکتر هاشم شرقی
دکتر هاشم شرقی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شیمی آلی، سنتز آلی، کاتالیزورهای هتروژن
Hashem Sharghi
Professor Faculty of Science
University of Shirazu
Specialist: Organic Chemistry, Organic Synthesis, Heterogeneous Catalysts
دکتر شادپور ملک پور
استاد گروه شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فناوری بیونون؛ کاتالیست های پلیمر پشتیبانی شده
hadpour Mallakpour
Professor Department of Chemistry
Isfahan University of Technology
Specialist: Bionanotechnology; Polymer-Supported Catalysts
دکتر شهرام تنگستانی نژاد
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: کاتالیزورهای پشتیبانی شده، کاتالیزورهای اکسیداسیون زیستیومتیک
Shahram Tangestaninejad
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Supported Catalysts, Biomimetic Oxidation Catalysts Espcially Metalloporphyrins, Schiff Base Complexes, Polyoxometalates and Organometallic Complexes, Heterogeneous Photocatalysts and Nanocatalysts, Synthesis of Organoplatinum Complex
دکتر علیرضا نظام زاده
استاد واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی تحلیلی، کاتالیست های پشتیبانی شده، فوتوکاتالیست های هتروژنیکی و نانوکاتالیزورها
Alireza Nezamzadeh
Professor Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry , Supported Catalysts, Heterogeneous Photocatalysts and Nanocatalysts
دکتر مجید کلاهدوزان
دکتر مجید کلاهدوزان
استاد واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سنتز آلی، شیمی پلیمری، کاتالیزورهای هتروژن
Majid Kolahdoozan
Professor Shahreza Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Synthesis, Polymer Chemistry, Heterogeneous Catalysts
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۲