درباره نشریه
ISSN:
2322-1828
eISSN:
2322-1836
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله کریمی
سردبیر:
دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
مدیر اجرایی:
دکتر سعید مهام
مدیرداخلی:
کیمیا صیفی
تلفن:
021-22226941
دورنگار:
021-22226941
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، بیمارستان کودکان مفید
صندوق پستی:
15514-15468
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/archives-of-pediatric-infectious-diseases
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر عبدالله کریمی
استاد مرکز تحقیقات عفونت اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بالینی / عفونی کودکان
Abdollah Karimi
Professor ediatric Infections Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
مرکز تحقیقات عفونت اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sedigheh Rafiei Tabatabaei
Pediatric Infections Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علی امانتی

Ali Amanati

دکتر علیرضا ناطقیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری عفونی کودکان
Ali Reza Nateghian
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Disease
دکتر بی بی شهین شمسیان
دکتر بی بی شهین شمسیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون شناسی و انکولوژی کودکان
Bibi Shahin Shamsian
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology and Oncology
دکتر فریده شیوا
دکتر فریده شیوا
دانشیار گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farideh Shiva
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فاطمه فرشته مهرگان
دکتر فاطمه فرشته مهرگان

Fatemeh Fereshteh Mehregan

دکتر لیلی مهاجرزاده

Leily Mohajerzadeh

دکتر مینو فلاحی

Minoo Fallahi

دکتر نعیمه تسلیمی

Naeeme Taslimi

دکتر نسرین اسفندیار

Nasrin Esfandiar

دکتر رکسانا منصور قناعی

Roxana Mansour Ghanaiee

دکتر شیرین سیاح فر

Shirin Sayyah Far

دکتر زهره قلاوند

Zohreh Ghalavand

دکتر سوسن اکبراوغلی
دکتر سوسن اکبراوغلی

Susan Akbar Oghli

دکتر سعید صدر
دکتر سعید صدر

Saeed Sadr

دکتر رکسانا آزما

Roxana Azma

دکتر پیمان ارفا
دکتر پیمان ارفا

Peyman Arfa

دکتر نقی دارا
دکتر نقی دارا

Naghi Dara

دکتر مژده حاکمی والا
استاد گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: باکتری شناسی پزشکی
Mojdeh Hakemi Vala
Professor, Microbiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical bacteriology
دکتر معصومه دوراقی
دکتر معصومه دوراقی

Masoumeh Douraghi

دکتر حسن پورمشتاق
دکتر حسن پورمشتاق

Hassan Pour Moshtagh

دکتر فریبا شیروانی
دکتر فریبا شیروانی

Fariba Shirvani

Rudolf Valenta
Rudolf Valenta

دکتر سید عبدالوهاب البرزی
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی، میکروب شناسی ورزشی
Seyed Abdol Vahab Alborzi
Professor Department of Pediatrics
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicine, Medical Microbiology
دکتر سید علیرضا فهیم زاد

Seyed Ali Reza Fahimzad

دکتر آناهیتا سنایی دشتی

Anahita Sanaei Dashti

Colin W.Wright
Colin W.Wright

دکتر داوود یادگاری نیا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Yadegarynia
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر فاطمه فلاح رستمی
دکتر فاطمه فلاح رستمی
مرکز تحقیقات نورولوژی اطفال کودکان
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Fatemeh Fallah Rostami
Pediatric Neurorehabilitation Research Center
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Law and Ethics
دکتر فرزانه جدلی
دکتر فرزانه جدلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پاتولوژی اطفال
Farzaneh Jadali

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حسین صادقی
دکتر حسین صادقی

Hossein Sadeghi

دکتر مسعود مردانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر معصومه محکم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Masoumeh Mohkam
Pediatric Nephrologist; Department of Pediatric Nephrology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Micheal Pleiderer
Micheal Pleiderer

دکتر محمدمهدی گویا
دکتر محمدمهدی گویا
گروه عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mahdi Gooya
Director-General of Communicable Diseases Infectious
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد رهبر

Mohammad Rah Bar
Department of Microbiology, Iranian Reference Health Laboratory, Ministry of Health and Medical Education
دکتر محمدرحیم کدیور

Mohammad Rahim Kadivar

دکتر محسن ناصری طوسی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: داروسازی، طب سنتی
Mohsen Nasseri Toosi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: pharmacology, Traditional medicine
دکتر محسن زهرایی

Mohsen Zahraei

دکتر مصطفی شریفیان
دکتر مصطفی شریفیان
استاد بخش نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی کودکان
Mostafa Sharifian
Professor Division of Nephrology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
Mustafa Bakir
Mustafa Bakir

دکتر رضا حسینی
دانشیار علوم کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: حشره شناسی
Reza Hosseini
Professor Plant Protection
Babol University of Medical Sciences
دکتر رضا شیاری

Reza Shiari

دکتر شهناز آرمین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Shahnaz Armin

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Sun Yuansheng
Sun Yuansheng

دکتر زهرا چاوش زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Zahra Chavosh Zadeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سعید مهام
مرکز تحقیقات عفونت اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Saeid Maham
Pediatric Infections Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیرداخلی
کیمیا صیفی
کیمیا صیفی

Kimia Seifi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۴