درباره نشریه
ISSN:
2345-6019
eISSN:
2538-2543
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین پناهی
سردبیر:
دکتر مرتضی فرهادی
دستیار سردبیر:
مرتضی سالمی
ویراستار فارسی:
اکرم سادات بنی طبا
مسئول اشتراک:
مرتضی سالمی
تلفن:
021-22223009
021-22266617
دورنگار:
021-22223009
021-22266617
سایت اختصاصی:
qjik.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی ، سه راه ضرابخانه ، خیابان شهید داوود گل نبی
اشتراک:
پست الکترونیک:
salemimr@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/16
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین پناهی
استاد گروه مطالعات زنان
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی
Mohammad Hosein Panahi
Professor, Department of Women s Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, Social Studies
سردبیر
دکتر مرتضی فرهادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، پژوهشگری-مردم شناسی
Morteza Farhadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Anthropology, Research-Anthropology
دستیار سردبیر
مرتضی سالمی
مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی_دستیار سردبیر دوفصلنامه دانش های بومی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تاریخ ایران-علوم اجتماعی
Morteza Salemi Ghamsari

Allameh Tabataba'i University
Specialist: History of Iran-Social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسین بارانی
دانشیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: تولید الیاف-رنگرزی-فرش- نساجی
Hossein Barani
Associate Professor
Gorgan University
Specialist: Persian Painting - Gilded, Flower and Chicken, Miniature...
دکتر جواد صفی نژاد
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی،مطالعات عشایری، پژوهشگری-مردم شناسی
Javad Safinejad
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Human geography, nomadic studies, Research-Anthropology
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر اسماعیل شهبازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر علی بلوکباشی
استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
رشته تخصصی: فرهنگ عامه، مردم شناسی
Ali Blookbashi
Professor of the Great Islamic Encyclopedia
Specialist: Folklore, Anthropology
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
ناصر فکوهی
استاد انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Nasser Fakouhi
Professor, Department of Anthropology Faculty of Social Sciences University of Tehran
University of Tehran
ویراستار فارسی
اکرم سادات بنی طبا

Akram Sadat Banitaba

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱