درباره نشریه
ISSN:
2008-6822
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
سردبیر:
دکتر مجید اسحاقی گرجی
مدیر اجرایی:
دکتر صادق عباس زاده
تلفن:
023-33354082
سایت اختصاصی:
ijnaa.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، دانشگاه سمنان
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/20
سردبیر
دکتر مجید اسحاقی گرجی
استاد دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکردی (جبری Banach)، نظریه بازی، معادلات عملکردی، تحلیل غیرخطی
Majid Eshaghi Gorji
Professor, Semnan University
Specialist: Complex Analysis, Fuzzy Normed Spaces, Fixed Point Theory
هیات تحریریه
Manuel de la Sen
Specialist: Time-dealy dynamic systems, Adaptive control systems, Stability and Positivity of Dynamic Systems, Fixed Point Theory and Applications, Epidemic models
Endre Pap
Specialist: Nonlinear integrals, Non-additive measures, Aggregation operators, Nonlinear partial differential equations
Vicenc Torra
Specialist: Non-additive measures and integrals, Approximate reasoning, Aggregation functions, Decision making, Data privacy
Stevo Stević
Specialist: Complex Analysis, Difference Equations, Operator Theory
Jong Kyu Kim
Jong Kyu Kim
Specialist: Variational Inequality, Fixed Point Theory and Applications
دکتر عبدالرحمان رازانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات دیفرانسیل معمولی، تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی
Abdolrahman Razani
Imam Khomeini International University
Specialist: Partial Differential Equations, Ordinary Differential Equations, Nonlinear Functional Analysis
دکتر حمید باغانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات دیفرانسیل معمولی، تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی
Hamid Baghani
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Partial Differential Equations, Ordinary Differential Equations, Nonlinear Functional Analysis
دکتر محمدرضا صافی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Safi
Semnan University
Specialist: Operation Research
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: ریاضی محض، تحلیل عددی
Saeid Abbasbandi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
Mugur Alexandru Acu
Specialist: Applied Mathematics, Analysis
دکتر سامان بابایی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: بهینه سازی عددی، محاسبات ماتریس، الگوریتم های هورستیک
Saman Babaie Kafaki
Semnan University
Specialist: Numerical Optimization, Matrix Computations, Heuristic Algorithms
Daniel Breaz
Specialist: Geometric functions theory, Univalent functions, Integral operators, Mathematical analysis
Kum Dewan
Kum Dewan
دکتر علی عبادیان
استاد گروه ریاضیات دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل جامع، تجزیه و تحلیل هارمونیک
Ali Ebadian
Professor, Department of Mathematics, University of Urmia
Specialist: Functional Analysis, Complex Analysis, Harmonic Analysis
دکتر محمود فیلالی
استاد
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل هارمونیکی و عملکردی
Mahmoud Filali
Professor,
Specialist: Harmonic and Functional Analysis
Pasc Gavruta
Pasc Gavruta
دکتر محمدباقر قائمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: تئوری اپراتور، نظریه طیفی، تئوری طیف محلی، اپراتورهای پویا دیفرانسیل، فضاهای متریک و نرمال احتمالی، معادلات عملکردی و پایداری، PDE
Mohammad Bagher Ghaemi
Iran University of Science and Technology
Specialist: Operator Theory, Spectral Theory, Local Spectral Theory, Pseudo differential Operators, Probabilistic Metric and Normed Spaces, Functional Equations and Stability, PDE
دکتر حمید خدایی
رشته تخصصی: ر
Hamid Khodaei
Specialist: Functional Analysis
Hark Mahn Kim
Specialist: Nonlinear Analysis
Mahn Kim
Mahn Kim
دکتر عباس نجاتی
استاد گروه ریاضیات دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: تئوری قاب، نابرابری، ثبات معادلات عملکردی و جبرها Banach
Abbas Najati
Professor, Department of Mathematics, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Frame Theory, Inequalities, Stability of Functional Equations and Banach Algebras
Milutin Obradovic
Specialist: Complex Variables (Univalent function theory)
دکتر جمال روبین
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: نابرابری تحلیلی، هندسه فضاهای بانکی، نظریه اپراتور، نظریه تقریب، O.D.E.، P.D.E
Jamal Rooin
University of Zanjan
Specialist: Analytic Inequalities, Geometry of Banach Spaces, Operator Theory, Theory of Approximation, O.D.E., P.D.E
Saminathan Ponnusamy
Specialist: Geometric Function Theory, Harmonic mappings, Special Functions, Turan type inequalities
Choonkil Park
Specialist: Nonlinear Analysis
Yasuo Narukawa
Specialist: Non-additive measure and integrals, Aggregation functions
دکتر رضا سعادتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل ریاضی، FPTA، فضاهای PN-PM، تحلیل فازی
Reza Saadati
Department of Mathematics, Iran University of Science and Technology
Specialist: Mathematical Analysis, FPTA, PN-PM-spaces, Fuzzy Analysis
دکتر شهرام سعیدی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی (نظریه نقطه ثابت، نظریه ارگودیک، معادلات تکاملی)
Shahram Saeidi
University of Kurdistan
Specialist: Nonlinear Functional Analysis (Fixed Point Theory, Ergodic Theory, Evolution Equations)
Prasanna Sahoo
Specialist: Functional Equations and Inequalities, Computer Vision and Image Processing, Entropy and Information Theory, Statistical Pattern Recognition, Applied Probability and Statistics, Analysis of DNA Microarray Data
دکتر سیدمنصور واعظ پور
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تئوری اپراتور، تحلیل عملکردی، تحلیل غیرخطی
Seyed Mansour Vaez Pour
Amirkabir University of Technology
Specialist: Operator Theory, Functional Analysis, Nonlinear Analysis
Tiantian Zhang
Tiantian Zhang
دکتر سیروس مرادی
دانشیار واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تئوری نقطه ثابت، بهینه سازی غیرخطی، نابرابری متغیر
Sirous Moradi
Associate Professor, Arak unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Fixed Point and Mathematics
Michael Th. Rassias
Specialist: Mathematical analysis, Analytic number theory
دکتر جواد دمیرچی
راه حل عددی PDE، معکوس پارابولیک مشکل، معکوس هدایت گرما معکوس دانشگاه سمنان
Javad Damir Chi
Numerical Solution of PDE, Inverse Parabolic Problem, Inverse Heat Conduction Proble, Semnan University
ویراستار انگلیسی
دکتر جواد دمیرچی
راه حل عددی PDE، معکوس پارابولیک مشکل، معکوس هدایت گرما معکوس دانشگاه سمنان
Javad Damir Chi
Numerical Solution of PDE, Inverse Parabolic Problem, Inverse Heat Conduction Proble, Semnan University
مدیر اجرایی
دکتر صادق عباس زاده
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکردی، مدل سازی جمع و غیرقطعی، یادگیری ماشین
Sadegh Abbas Zadeh
Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University
Specialist: Functional Analysis, Aggregation and Uncertainty Modelling, Machine Learning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸