درباره نشریه
ISSN:
2008-6822
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
سردبیر:
دکتر مجید اسحقی گرجی
دستیار سردبیر:
غلامرضا عسکری
مدیر اجرایی:
الهه سروری
مدیر اجرایی:
سید سعید نبوی
مدیر اجرایی:
دکتر جواد وحیدی
مدیر اجرایی:
دکتر صادق عباس زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر جواد دمیرچی
تلفن:
023-33354082
سایت اختصاصی:
ijnaa.semnan.ac.ir
نشانی:
سمنان، دانشگاه سمنان
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/24
دستیار سردبیر
غلامرضا عسکری

دانشگاه سمنان
Gholamreza Askari

Semnan University
سردبیر
دکتر مجید اسحقی گرجی

Majid Eshaghi Gorji
Professor
اعضای تحریریه
Manuel de la Sen

Specialist: Time-dealy dynamic systems, Adaptive control systems, Stability and Positivity of Dynamic Systems, Fixed Point Theory and Applications, Epidemic models
Endre Pap

Specialist: Nonlinear integrals, Non-additive measures, Aggregation operators, Nonlinear partial differential equations
Vicenc Torra

Specialist: Non-additive measures and integrals, Approximate reasoning, Aggregation functions, Decision making, Data privacy
Stevo Stević

Specialist: Complex Analysis, Difference Equations, Operator Theory
Jong Kyu Kim

Specialist: Variational Inequality, Fixed Point Theory and Applications
دکتر عبدالرحمان رازانی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات دیفرانسیل معمولی، تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی
Abdolrahman Razani

Imam Khomeini International University
Specialist: Partial Differential Equations, Ordinary Differential Equations, Nonlinear Functional Analysis
دکتر حمید باغانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: معادلات دیفرانسیل جزئی، معادلات دیفرانسیل معمولی، تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی
Hamid Baghani

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Partial Differential Equations, Ordinary Differential Equations, Nonlinear Functional Analysis
دکتر محمدرضا صافی
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر،
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Safi

Semnan University
Specialist: Operation Research
سید حسین سیادتی

Seyed Hossein Siadati

Specialist: Usability aspects of security
Oluwatosin Tope Mewomo
Banach algebras, Nonlinear analysis
Haydar Akca

Specialist: Applied Mathematics, Neural Networks
دکتر علی غفاری
استاد گروه ریاضی
دانشگاه سمنان
Ali Ghaffari
Professor Department of Mathematics
Semnan University
محمدرضا هاشمی
استاد تمام گروه زبان انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه، نحلیل گفنمان انتقادی، جامعه شناسی ترجمه، نقد ترجمه
Mohammad Reza Hashemi
Full Professor, Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation Studies, Critical Discvourse Analysis, Sociology of Translation, Translation Criticism
احسان کوزه گر

دانشگاه گیلان
Ehsan Kozegar

University of Guilan
دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor, Applied Mathematics
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
Mugur Alexandru Acu

Specialist: Applied Mathematics, Analysis
دکتر سامان بابایی

دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: بهینه سازی عددی، محاسبات ماتریس، الگوریتم های هورستیک
Saman Babaie Kafaki

Semnan University
Specialist: Numerical Optimization, Matrix Computations, Heuristic Algorithms
Daniel Breaz
Geometric functions theory, Univalent functions
Specialist: Geometric functions theory, Univalent functions, Integral operators, Mathematical analysis
Kum Dewan
Kum Dewan

دکتر علی عبادیان
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد، تجزیه و تحلیل جامع، تجزیه و تحلیل هارمونیک
Ali Ebadian
Professor Department of Mathematics
University of Urmia
Specialist: Functional Analysis, Complex Analysis, Harmonic Analysis
دکتر محمود فیلالی
استاد
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل هارمونیکی و عملکردی
Mahmoud Filali
Professor
Specialist: Harmonic and Functional Analysis
Pasc Gavruta
Pasc Gavruta

دکتر محمدباقر قائمی

دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: تئوری اپراتور، نظریه طیفی، تئوری طیف محلی، اپراتورهای پویا دیفرانسیل، فضاهای متریک و نرمال احتمالی، معادلات عملکردی و پایداری، PDE
Mohammad Bagher Ghaemi

Iran University of Science and Technology
Specialist: Operator Theory, Spectral Theory, Local Spectral Theory, Pseudo differential Operators, Probabilistic Metric and Normed Spaces, Functional Equations and Stability, PDE
دکتر حمید خدایی

Hamid Khodaei

Specialist: Functional Analysis
Hark Mahn Kim
Chungnam National University, Korea
Specialist: Nonlinear Analysis
Mahn Kim
Mahn Kim

دکتر عباس نجاتی
استاد گروه ریاضیات
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: تئوری قاب، نابرابری، ثبات معادلات عملکردی و جبرها Banach
Abbas Najati
Professor Department of Mathematics
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Frame Theory, Inequalities, Stability of Functional Equations and Banach Algebras
Milutin Obradovic

Specialist: Complex Variables (Univalent function theory)
دکتر جمال روبین

دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: نابرابری تحلیلی، هندسه فضاهای بانکی، نظریه اپراتور، نظریه تقریب، O.D.E.، P.D.E
Jamal Rooin

University of Zanjan
Specialist: Analytic Inequalities, Geometry of Banach Spaces, Operator Theory, Theory of Approximation, O.D.E., P.D.E
Saminathan Ponnusamy

Specialist: Geometric Function Theory, Harmonic mappings, Special Functions, Turan type inequalities
Choonkil Park
Hanyang University, Korea
Specialist: Nonlinear Analysis
Yasuo Narukawa

Specialist: Non-additive measure and integrals, Aggregation functions
دکتر رضا سعادتی

Reza Saadati

دکتر شهرام سعیدی

دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکرد غیرخطی (نظریه نقطه ثابت، نظریه ارگودیک، معادلات تکاملی)
Shahram Saeidi

University of Kurdistan
Specialist: Nonlinear Functional Analysis (Fixed Point Theory, Ergodic Theory, Evolution Equations)
Prasanna Sahoo

Specialist: Functional Equations and Inequalities, Computer Vision and Image Processing, Entropy and Information Theory, Statistical Pattern Recognition, Applied Probability and Statistics, Analysis of DNA Microarray Data
دکتر سید منصور واعظ پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تئوری اپراتور، تحلیل عملکردی، تحلیل غیرخطی
Seyed Mansour Vaez Pour

Amirkabir University of Technology
Specialist: Operator Theory, Functional Analysis, Nonlinear Analysis
Tiantian Zhang
Tiantian Zhang

دکتر سیروس مرادی
دانشیار واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تئوری نقطه ثابت، بهینه سازی غیرخطی، نابرابری متغیر
Sirous Moradi
Associate Professor Arak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Fixed Point and Mathematics
Michael Th. Rassias

Specialist: Mathematical analysis, Analytic number theory
دکتر جواد دمیرچی
راه حل عددی PDE، معکوس پارابولیک مشکل، معکوس هدایت گرما معکوس
دانشگاه سمنان
Javad Damir Chi
Numerical Solution of PDE, Inverse Parabolic Problem, Inverse Heat Conduction Proble
Semnan University
ویراستار انگلیسی
دکتر جواد دمیرچی
راه حل عددی PDE، معکوس پارابولیک مشکل، معکوس هدایت گرما معکوس
دانشگاه سمنان
Javad Damir Chi
Numerical Solution of PDE, Inverse Parabolic Problem, Inverse Heat Conduction Proble
Semnan University
مدیر اجرایی
الهه سروری

دانشگاه سمنان
Elahe Sorouri

Semnan University
سید سعید نبوی

دانشگاه سمنان
دکتر جواد وحیدی
دانشیار گروه علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: ریاضیات علم کامپیوتر
Javad Vahidi
Associate Professor, Computer Sci
Iran University of Science and Technology
دکتر صادق عباس زاده
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل عملکردی، مدل سازی جمع و غیرقطعی، یادگیری ماشین
Sadegh Abbas Zadeh
Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences
Semnan University
Specialist: Functional Analysis, Aggregation and Uncertainty Modelling, Machine Learning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۹۴