درباره نشریه
ISSN:
2252-0929
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر سید عباس هاشمی
سردبیر:
دکتر محمدرحیم عیوضی
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه صالحی
تلفن:
028-33901635
دورنگار:
028-33901635
سایت اختصاصی:
psiw.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره» ، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه ی مطالعات سیاسی جهان اسلام
صندوق پستی:
5599-34149
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@psiw.journals.ikiu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
دکتر سید عباس هاشمی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Abbas Hashemi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Political Science
سردبیر
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر ناصر فرشادگوهر
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Farshadgohar
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Political sciences
دکتر یحیی فوزی
استاد علوم سیاسی/نظریه پردازی سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Yahya Fozi
Professor, Institute of Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: political science
دکتر حاکم قاسمی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hakem Ghasemi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Political Science
دکتر طاهره ابراهیمی فر
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Tahere Ebrahimi Far
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر احمد دوست محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات منطقه ای
Ahmad Doost Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Regional Studies
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر مجید بزرگمهری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Majid Bozorg Mehri
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Political Science
دکتر علی آدمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Adami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relation
مدیر اجرایی
دکتر معصومه صالحی
کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Masumeh Salehi
Masters
Imam Khomeini International University
Specialist: International Relationship
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹