درباره نشریه
ISSN:
2530-2322
eISSN:
2322-472X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار91
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر عزت الله عباسیان
سردبیر:
دکتر محمدحسن فطرس
مدیرداخلی:
وحیده میرزاابراهیمی
تلفن:
081-38380698
سایت اختصاصی:
aes.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مرکز نشر دانشگاه، دفتر فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/19
مدیر مسئول
دکتر عزت الله عباسیان
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Ezatollah Abbasian
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Economical science
سردبیر
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
سیعد راسخی
سیعد راسخی

دکتر محمد علیزاده
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali ZAdeh
Professor
University of Urmia
Specialist: Food Science and Technology
دکتر علی حسین صمدی
استاد اقتصاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: قتصاد
Ali Hossein Samadi
Professor, Economics
University of Shirazu
Specialist: Economy
عبدالکریم ذولکفلی
عبدالکریم ذولکفلی

سید عزیز آرمن
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Aziz Arman
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر مصیب پهلوانی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد -اقتصاد سنجی
Mosayeb Pahlavani
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Economics-economics
دکتر حسن حیدری
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: اقتصاد کلان سنجی
Hasan Heydari
Professor
University of Urmia
Specialist: Macroeconomic economics
دکتر منصور زراءنژاد
استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری
Mansour Zarra Nezhad
Professor, Department of Economics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: econometrics, financial economics, monetary economics, Islamic economics, economics
دکتر کیومرث سهیلی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Kiomars Sohaili
Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences
Razi University
Specialist: Economical science
دکتر سعید عیسی زاده
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Saeed Isa Zadeh
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Economical science
دکتر محمدحسن فطرس
استاد اقتصاذ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
رشته تخصصی: اقتصاد توسعه
Mohammad Hassan Fotros
Professor, Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences
دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
Specialist: development economy
دکتر محمدرضا لطفعلی پور
استاد تمام گروه اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Lotfalipour
Full Professor, Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economics
دکتر محمدعلی متفکرآزاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Mohammad Ali Motafaker Azad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Economic Development
دکتر نادر مهرگان
استاد اقتصاد
بوعلی سینا
رشته تخصصی: اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد سنجی، اقتصاد کشاورزی
Nader Mehregan
Professor, Faculty of Economics
بوعلی سینا
Specialist: Urban and regional economy, Econometrics
دکتر محمود هوشمند
استاد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mahmood Hoshmand
Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economical science
مدیرداخلی
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert
Specialist: Computer - Software
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۲