درباره نشریه
ISSN:
2588-4441
eISSN:
2588-445X
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار و تابستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر پرویز قزلباش
سردبیر:
دکتر میترا پیامی بوساری
مدیر اجرایی:
ساناز فیاضی
هیات مشاوران:
دکتر معصومه نمدیان
تلفن:
024-33148375
دورنگار:
024-33148375
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/nmcjournal
نشانی:
زنجان، شهرک کارمندان، انتهای خیابان حاج احمد مهدوی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، ، کدپستی: 4513956113
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30

این نشریه از سال 2017 بصورت انگلیسی منتشر می شود.

هیات مشاوران
دکتر معصومه نمدیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Masoumeh Namadian
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر پرویز قزلباش
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: رادیولوژی
Parviz Ghezel Bash
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
سردبیر
دکتر میترا پیامی بوساری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Mitra Payami Bousari
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر نسرین بهرامی نژاد
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Nasrin Bahrami nezhad
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر فضل الله احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ahmadi
Professor Medical Sciences Faculty,
Tarbiat Modares University
Specialist: nursing
دکتر کوروش امینی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Kourosh Amini
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر میترا پیامی بوساری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Mitra Payami Bousari
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر مهدیه دستجردی
دانشیار
Mahdieh Dastjerdi
Associate Professor
دکتر فرهاد رمضانی بدر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Farhad Ramezani Badr
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing education
دکتر علیرضا شغلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Alireza Shoghli
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. in Health Services Management
دکتر الهام شکیبازاده
دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elham Shakiba Zadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
Robab Latifnejad Roudsari
Professor School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health, Midwifery
دکتر سعیده مظلوم زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloom Zadeh
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر عیسی محمدی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تربیت مدرس
Isa Mohammadi
Professor Department of Nursing
Tarbiat Modares University
دکتر رضا نگارنده
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Negarandeh
Professor Nursing & Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor گروه پرستاري
University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
ویراستار انگلیسی
ساناز فیاضی

مدیر اجرایی
ساناز فیاضی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱