درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 93 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (معاونت پژوهشی و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر مهرزاد ابدالی
سردبیر:
دکتر ربیعا اسکینی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مسعود البرزی ورکی
تلفن:
028-33901635
سایت اختصاصی:
rroltd.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره» ، دانشکده ی علوم اجتماعی، دفتر فصلنامه ی پژوهش نامه اندیشه های حقوقی
صندوق پستی:
16818-34149
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/18
مدیر مسئول
دکتر مهرزاد ابدالی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mehrzad Abdali

سردبیر
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
اعضای تحریریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
محمد عیسائی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر کوروش کاویانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Koorosh kaviani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private law
دکتر محمود صادقی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر مسعود البرزی ورکی

دکتر محمدعلی بابایی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohamad Ali Babaei
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر مهرزاد ابدالی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mehrzad Abdali

دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر حسین غلامی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Hossein Gholamidoun
Professor, Criminal Law and Criminology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal law and criminology
ویراستار انگلیسی
دکتر مسعود البرزی ورکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶