درباره نشریه
ISSN:
2322-2352
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 91
صاحب امتیاز:
انجمن سرامیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان
سردبیر:
دکتر جعفر جوادپور
تلفن:
021-77899399
دورنگار:
021-77899399
سایت اختصاصی:
www.ijcse.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، طبقه دوم، اتاق 215 ، دبیرخانه نشریه علم و مهندسی سرامیک
صندوق پستی:
111-16845
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/15
مدیر مسئول
دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Vahak Kaspari Marghoosian
Professor School of Metallurgy & Materials Engineering,
Iran University of Science and Technology
سردبیر
دکتر جعفر جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سرامیک، خواص ساختاری در سرامیکها
Jafar Javad Pour
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ceramic , structural properties in ceramics
اعضای تحریریه
دکتر جعفر جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سرامیک، خواص ساختاری در سرامیکها
Jafar Javad Pour
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Ceramic , structural properties in ceramics
دکتر علی بیت اللهی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ali Beitollahi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر فتح الله مضطرزاده
استاد دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بایومواد، نانوفناوری
Fathollah Moztar Zadeh
Professor School of Medical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomedicine, Nanotechnology
دکتر علی نعمتی
دکتر علی نعمتی
استادیار
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Nemati
Assistant Professor
Sharif University of Technology
دکتر عباس کیان وش
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: متالوژی فیزیکی و علم مواد
Abbas Kianvash
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tabriz
Specialist: Physical Metallurgy and Materials Science
دکتر فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Farhad Golestani Fard
Professor Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر مهران صولتی هشجین
دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومتریال، مهندسی بافت
Mehran Solatihashjin
Associate Professor, Department of Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomaterial, Tissue Engineering
دکتر احسان طاهری نساج
هیئت علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ehsan Taheri Nassaj
Academic staff
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدعلی فقیهی ثانی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mahammad Ali Faghihi Sani
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Materials Science and Engineering
دکتر محمدعلی بهره ور
هیات علمی
پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Ali Bahreh Var
Academic staff Institute of Materials and Energy
Materials and Energy Research Center
دکتر بیژن افتخاری یکتا
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Bijan Eftekhari Yekta
Professor Department of Metallurgy and Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۶