درباره نشریه
ISSN:
2322-2352
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 91
صاحب امتیاز:
انجمن سرامیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان
سردبیر:
دکتر حسین سرپولکی
تلفن:
021-77899399
دورنگار:
021-77899399
سایت اختصاصی:
www.ijcse.ir
نشانی:
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی، طبقه دوم، اتاق 215 ، دبیرخانه نشریه علم و مهندسی سرامیک
صندوق پستی:
111-16845
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
واهاک کاسپاری مارقوسیان
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
Vahak Kaspari Marghoosian
Professor, School of Metallurgy & Materials Engineering,, Iran University of Science and Technology
سردبیر
حسین سرپولکی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد (سرامیک)
Hosein Sar Poolaki
Associate Professor, School of Metallurgy, Iran University of Science and Technology
Specialist: Material Engineering (Ceramic)
هیات تحریریه
جعفر جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سرامیک - خواص ساختاری در سرامیکها
Jafar Javad Pour
Professor, Faculty of Materials Science and Metallurgy, Iran University of Science and Technology
Specialist: Ceramic - structural properties in ceramics
علی بیت اللهی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ali Beitollahi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
فتح الله مضطرزاده
استاد دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بایومواد، نانوفناوری
Fathollah Moztar Zadeh
Professor, School of Medical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomedicine, Nanotechnology
دکتر علی نعمتی
علی نعمتی
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Nemati
Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology
عباس کیانوش
دانشگاه تبریز
Abbas Kianoosh
University of Tabriz
فرهاد گلستانی فرد
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
Farhad Golestani Fard
Professor, Faculty of Material Engineering، School of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
مهران صولتی هشجین
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومتریال
Mehran Solati Hashjin
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomaterial
احسان طاهری نساج
هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Ehsan Taheri Nassaj
Academic staff, Amirkabir University of Technology
محمدعلی فقیهی ثانی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mahammad Ali Faghihi Sani
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Materials Science and Engineering
محمدعلی بهره ور
هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
Mohammad Ali Bahreh Var
Academic staff of the Institute of Materials and Energy,
بیژن افتخاری
دانشگاه علم و صنعت ایران
Bijan Eftekhari
Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶