درباره نشریه
ISSN:
2345-3761
eISSN:
2676-4490
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار و تابستان 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مدیر مسئول:
دکتر عین الله خادمی
سردبیر:
دکتر عین الله خادمی
مدیرداخلی:
دکتر عبدالله صلواتی
ویراستار فارسی:
دکتر عبدالله صلواتی
ویراستار انگلیسی:
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی
صفحه آرا:
نیره فیروزی
کارشناس:
فاطمه کوکرم
تلفن:
021-22970035
021-22970060-9 ، داخلی: 2626
دورنگار:
021-22970035
021-22970060-9 ، داخلی: 2626
سایت اختصاصی:
orj.sru.ac.ir
نشانی:
تهران، لویزان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ، کدپستی: 1678815811
صندوق پستی:
163-16785
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/07
مدیر مسئول
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
اعضای تحریریه
دکتر سعید رحیمیان
استاد بخش فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی - عرفان اسلامی
Saeed Rahimian
Professor, Islamic philosophy and theology
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy Theology and Mysticism
دکتر قاسم کاکایی
استاد تمام الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ghasem Kakaie
Full Professor, Islamic Philosophy and Theology
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر عبدالله صلواتی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Abdollah Salavati
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر علیرضا عصاره
استاد علوم تربیتی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Alireza Assareh
Professor, Educational Science
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: curriculum Study
دکتر عبدالرسول کشفی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Abol Rasool Kashfi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy and theology
دکتر زهرا خزاعی
استاد گروه فلسفه و کلام
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن، معرفت شناسی
Zahra Khazaei
Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology
University of Qom
Specialist: Ethics, Philosophy of Mind, Epistemology
دکتر علی ارشد ریاحی
استاد تمام الهیات - فلسفه و کلام
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی
Ali Arshad Riahi
Full Professor, Theology - philosophy and theology
University of Isfahan
Specialist: Theology - Islamic Philosophy and Theology
علی الله بداشتی
استاد تمام دانشکده الهیات ، گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ali Alahbedashti
Full Professor, philosophy
University of Qom
رضا اکبری
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Reza Akbari
Professor, Islamic philosophy and theology
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر زهره توازیانی
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Zohre Tavaziyani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Philosophy and Islamic theology
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر عین الله خادمی
استاد معارف اسلامی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Einollah Khademi
Professor Islamic education
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
دکتر سید علی اکبر ربیع نتاج
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyed Ali Akbar Rabinattaj
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سحر کاوندی
دانشیار فلسفه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی، و فلسفه اخلاق
Sahar Kavandi
Associate Professor, philosophy
University of Zanjan
Specialist: philosophy & wisdom, and Ethics
ویراستار فارسی
دکتر عبدالله صلواتی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Abdollah Salavati
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
ویراستار انگلیسی
دکتر رمضان مهدوی آزاد بنی

Ramezan Mahdavi Azadboni

مدیرداخلی
دکتر عبدالله صلواتی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Abdollah Salavati
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
کارشناس
فاطمه کوکرم

رشته تخصصی: : الهیات- فلسفه و حکمت اسلامی
Fatemeh kookaram

Specialist: : Theology - Islamic Philosophy and Wisdom
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۸