درباره نشریه
eISSN:
2676-7104
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر مصطفی لنگری زاده
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی لنگری زاده
سردبیر:
دکتر مصطفی لنگری زاده
مدیر اجرایی:
دکتر اعظم عروجی
ویراستار انگلیسی:
فاطمه مقبلی
سایت اختصاصی:
www.ijmi.ir
نشانی:
تهران، جاده مخصوص، بیمه 4 ، خیابان عظیمی، پلاک 11، واحد 9 غربی
تلفن:
021-44670740
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/09

 

Frontiers in Health Informatics
صاحب امتیاز
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشیار انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: medical informatics
Mostafa Langarizadeh
Associate Professor, Department of Health Information Management
Iran University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشیار انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: medical informatics
Mostafa Langarizadeh
Associate Professor, Department of Health Information Management
Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشیار انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: medical informatics
Mostafa Langarizadeh
Associate Professor, Department of Health Information Management
Iran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر رزی محمودی
استاد
فرهاد فاتحی
پژوهشگر Digital Health
Monash University
Farhad Fatehi
Researcher, School of Psychological Sciences
Monash University
دکتر عطیه واعظی پور

Atiyeh Vaezipour

دکتر شهرام طهماسبیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Shahram Tahmasebian
Assistant professor
Shahrekord University of Medical Sciences
رضا موسوی
دانشیار
دکتر لیلا کلانکش
دکتر لیلا کلانکش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Leila Kalankesh
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مهدی حبیبی کولایی
استادیار انفورماتیک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahdi Habibi Koolaee
Assistant Professor, Medical informatics, Health Information Technology, Paramedical School
Golestan University of Medical Sciences
دکتر مهران کامکار حقیقی
استادیار
Mehran Kamkarhaghighi
Assistant professor
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor Faculty of Management and Medical Information
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
دکتر حبیب الله پیرنژاد
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Habibollah Pirnejad
Associate Professor Faculty of Paramedicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر امید پورنیک
استادیار
انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
Omid Pournik
Assistant professor
دکتر ابراهیم عباسی
استادیار
جهاد دانشگاهی
Ebrahim Abbasi
Assistant professor
Academic Center for Education, Culture and Research
دکتر رضا آذردرخش
دانشیار
Reza Azarderakhsh
Associate Professor
دکتر سید رضا موسوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی
Seyed Reza Moosavi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر علی سفیدپور
دکتر علی سفیدپور
دانشیار
Ali Sefidpour
Associate Professor
ویراستار انگلیسی
فاطمه مقبلی

مدیر اجرایی
دکتر اعظم عروجی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
Azam Orooji

North Khorasan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۰