درباره نشریه
eISSN:
2676-7104
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
دکتر مصطفی لنگری زاده
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی لنگری زاده
سردبیر:
دکتر مصطفی لنگری زاده
مدیر اجرایی:
دکتر اعظم عروجی
سایت اختصاصی:
www.ijmi.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/11

این نشریه تا سال 2018 با نام Iranian Journal of Medical Informatics منتشر شده است.

Frontiers in Health Informatics
صاحب امتیاز
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mostafa Langarizadeh
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mostafa Langarizadeh
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مصطفی لنگری زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mostafa Langarizadeh
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر رزی محمودی
استاد
دکتر فرهاد فاتحی
هیئت علمی مرکز سلامت آنلاین، دانشگاه کوئینزلند استرالیا
Farhad Fatehi
Member of faculty, The University of Queensland, Brisbane, Australia,
دکتر عطیه واعظی پور
Atiyeh Vaezipour
دکتر شهرام طهماسبیان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Shahram Tahmasebian
Assistant professor, Shahrekord University of Medical Sciences
رضا موسوی
دانشیار
دکتر لیلا کلانکش
دکتر لیلا کلانکش
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Leila Kalankesh
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مهدی حبیبی کولایی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mahdi Habibi Koolaee
Assistant Professor, Golestan University of Medical Sciences
دکتر مهران کامکار حقیقی
استادیار
Mehran Kamkarhaghighi
Assistant professor,
دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دکترای انفورماتیک پزشکی
Kambiz Bahaadin Beigy
Associate Professor, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Doctor of Informatics Medicine
دکتر حبیب الله پیرنژاد
دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Habibollah Pirnejad
Associate Professor, Faculty of Paramedicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر امید پورنیک
استادیار انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
Omid Pournik
Assistant professor,
دکتر ابراهیم عباسی
استادیار جهاد دانشگاهی
Ebrahim Abbasi
Assistant professor, Academic Center for Education, Culture and Research
دکتر رضا آذردرخش
دانشیار
Reza Azarderakhsh
Associate Professor,
دکتر سیدرضا موسوی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی
Seyed Reza Moosavi
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Medicine and Clinical Toxicology
دکتر علی سفیدپور
دکتر علی سفیدپور
دانشیار
Ali Sefidpour
Associate Professor,
ویراستار انگلیسی
فاطمه مقبلی
مدیر اجرایی
دکتر اعظم عروجی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
Azam Orooji
North Khorasan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۶