درباره نشریه
ISSN:
4785-2645
eISSN:
4793-2645
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 91
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن ناوی پور
سردبیر:
دکتر زهره ونکی
مدیر اجرایی:
سمیه توفیقی
تلفن:
021-889355852
021-88935857 ، داخلی: 204
دورنگار:
021-889355852
021-88935857 ، داخلی: 204
سایت اختصاصی:
www.ijnv.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره 5، طبقه چهارم
تلفن همراه:
09388355020
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/30

هدف : اتخاذ رویکردهای مدیریت و رهبری در پرستاری ازجنبه‌های ویژه این حرفه محسوب شده و توجه خاص به آن در حوزه های مختلف حرفه‌ای می‌تواند در توسعه و ارتقاء نقش‌های پرستار بسیار مهم باشد. بهسازی نقش مدیریت و رهبری برای مدیران پرستاری در تمام سطوح مدیریت‌های اجرایی در سازمان‌های بهداشتی – درمانی (اعم از محیط‌های بالینی و بهداشتی) و آموزشی در جامعه می‌تواند علاوه بر ارتقاء عملکردهای مدیریتی آنان در تصمیم گیری‌های اثربخش، در نهایت هم به بهبود کیفیت مراقبت پرستاری و سلامت جامعه بی‌انجامد. 

انتشار فصلی مجله " مدیریت پرستاری" در راستای این هدف، اطلاعات اساسی و کاربردی را برای مدیران پرستاری، پرستاران بالینی و آموزشی فراهم می‌آورد. مقالات علمی - پژوهشی آن می‌توانند علاوه بر ارایه راهنمای عملکردی در حل مشکلات بالینی و مدیریت منابع انسانی در پرستاری، به شناخت بیشتری در نحوه کاربست اصول و مفاهیم مدیریت و رهبری در پرستاری منجر شود.

امید است در سایه همکاری مدیران پرستاری و اساتید پرستاری با این فصلنامه در بررسی و پژوهش موضوعات مختلفی چون؛ برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، مفاهیم سازماندهی ، ارتباطات (سازمان، بین فردی و حرفه‌ای)، هدایت، انگیزش‌دهی، رهبری، نظارت بالینی، ارزشیابی عملکرد پرستاران و مدیران، اخلاق در مدیریت پرستاری، قوانین و مقررات حرفه‌ای، مدیریت مراقبت (حسابرسی و کنترل کیفیت مراقبت، بهره‌وری نیروی انسانی،ثبت گزارشات پرستاری و...) و مدیریت آموزش در پرستاری از جمله آموزش‌های ضمن خدمت پرستاران و مدیران و سایر موضوعات مرتبط، نیل به اهداف مجله تسهیل و تسریع گردد.

مدیر مسئول
دکتر حسن ناوی پور
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Hasan Navi Poor
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر زهره ونکی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
Zohreh Vanaki
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
محمد میرزابیگی
محمد میرزابیگی

مجید رادفر
مجید رادفر

دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار گروه مدیریت و روان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor, Psychiatric Nursing and Management, School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر منیره انوشه
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت - پرستاری سلامت جامعه، پرستاری
Monireh Anoosheh
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing, Health Education - Community Health Nursing
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر تهمینه صالحی
معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Tahmine Salehi

Iran University of Medical Sciences
دکتر افسانه صدوقی اصل
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Afsaneh Sadooghi Asl
Assistant Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی
دانشیار پرستاری،پرستاری،دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Sima Mohammad Khan Kermanshahi
Associate Professor, nursing,nursing, medical faculty
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر ربابه معماریان
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Robabeh Memarian
Assistant Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر حسن ناوی پور
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Hasan Navi Poor
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر زهره ونکی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
Zohreh Vanaki
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
مدیر اجرایی
سمیه توفیقی
سمیه توفیقی

Somayeh Towfighi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۵