درباره نشریه
ISSN:
2322-4150
eISSN:
2252-0317
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر زهرا دلاوریان
سردبیر:
دکتر علیرضا صراف شیرازی
مدیر اجرایی:
دکتر حسین باقری
تلفن:
051-38067241
دورنگار:
051-38067241
سایت اختصاصی:
jdmt.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ، کدپستی: 9177948959
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
مدیر مسئول
دکتر زهرا دلاوریان
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی دهان و دندان
Zahra Delavarian
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
سردبیر
دکتر علیرضا صراف شیرازی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Ali Reza Sarraf Shirazi
Associate Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Detistry
اعضای تحریریه
دکتر هومن شفاعی بجستانی
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hooman Shafaee
Assistant Professor School of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Zafer C.Cehreli
Professor
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر سید فرزین هروی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Seyyed Farzin Heravi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر تبسم هوشمند
دانشیار گروه آموزشی مواد دندانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Tabassom Hooshmand
Associate Professor Department of Dental Biomaterials
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید جعفرزاده باکویی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Hamid Jafar Zadeh
Associate Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر آرزو جهان بین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Arezou Jahanbin
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
Meric Karapinar Kazandag
Assistant Professor
Specialist: Endodontics
دکتر رضا کاظمی
دانشیار دانشگاه Connecticut - آمریکا
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Reza B.Kazemi
Associate Professor Dept of Operative Dentistry of University of Connecticut, U.S.A
Specialist: Operative Dentistry
Sunali Khanna
Sunali Khanna
Assistant Professor
Specialist: Oral medicine, Diagnosis & Radiology
Salerno Marco
Salerno Marco
Research Technologist
Specialist: Nanobiotechnology
Michael Robert Meharry
Michael Robert Meharry
Master of Science
Specialist: Operative Dentistry
دکتر نوشین محتشم
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Nooshin Mohtasham
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oral and maxillofacial pathology
دکتر علیرضا مشاورنیا
دکتر علیرضا مشاورنیا

رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Ali Reza Moshaver Nia

Specialist: Prosthodontics
دکتر مهرداد رادور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Mehrdad Radvar
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontology
Balwant Rai
Assistant Professor
Specialist: Aeronautic Dentistry
Paul A.Rosenberg
Paul A.Rosenberg
Professor
Specialist: Endodontics
دکتر علیرضا صدر
دانشیار
رشته تخصصی: دندانپزشکی عملیاتی
Ali Reza Sadr
Associate Professor School of Dentistry, University of Washington, USA
Specialist: Operative Dentistry
Murray Thomson
Murray Thomson
Professor
Specialist: Dental Epidemiology and Public Health
دکتر سید مجتبی زبرجد
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلیمرها، شکل دهی فلزات ، نانو کامپوزیتها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor Faculty of Material Engineering
University of Shirazu
Specialist: Polymers, Metals forming, Nanocomposites
دکتر اعظم سادات مدنی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
Azam Sadat Madani
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Prosthodontics
ویراستار انگلیسی
نیما مخبر
نیما مخبر

Nima Mokhber

روزبه راشد
روزبه راشد

Roozbeh Rashed

نگار مختاری
نگار مختاری

Negar Mokhtari

مدیر اجرایی
دکتر حسین باقری
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مواد دندانی
Hossein Bagheri
Assistant Professor School of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Dental Materials
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۹