درباره نشریه
ISSN:
2322-3707
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار و تابستان 91
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر سیدمرتضی بابامیر
سردبیر:
دکتر سعید جلیلی
تلفن:
031-55912485
سایت اختصاصی:
scj.kashanu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/23
مدیر مسئول
دکتر سیدمرتضی بابامیر
سیدمرتضی بابامیر
دانشیار دانشگاه کاشان
Seyyed Morteza Baba Mir
Associate Professor, University of Kashan
سردبیر
سعید جلیلی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کامپیوتر
Saeed Jalili
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Computer
هیات تحریریه
دکتر ناصر قاسم آقایی
ناصر قاسم آقایی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Naser Ghasem Aghaee
Professor, University of Isfahan
Specialist: computer science
دکتر اسفندیار اسلامی
اسفندیار اسلامی
استاد ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
Esfandiar Eslami
Professor, Mathematics and Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر مرجان سیرجانی
مرجان سیرجانی
استاد
Marjan Sir Jani
Professor,
دکتر سیدمحمدرضا موسوی
سیدمحمدرضا موسوی
استاد
Seyyed Mohammad Reza Moosavi
Professor,
دکتر سیدمرتضی بابامیر
سیدمرتضی بابامیر
دانشیار دانشگاه کاشان
Seyyed Morteza Baba Mir
Associate Professor, University of Kashan
سعید جلیلی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کامپیوتر
Saeed Jalili
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Computer
دکتر شاهرخ قائم مقامی
شاهرخ قائم مقامی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Shah Rokh Ghaem Maghami
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
سیدامیرحسن منجمی
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
Amir Hassan Monadjemi
Associate Professor, Faculty of computer engineering, Isfahan University of Technology
محمدعلی نعمت بخش
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی رایانه
Mohammad Ali Nemat Bakhsh
Professor, University of Isfahan
Specialist: Computer Engineering
احمدرضا نقش نیلچی
استاد بخش مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
Ahmad Reza Naghsh Nil Chi
Professor, Computer Engineering Dept, University of Isfahan
دکتر حسین ابراهیم پور کومله
حسین ابراهیم پور کومله
استادیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: هوش مصنوعی
Hosein Ebrahim Pour Koomaleh
Assistant Professor, University of Kashan
Specialist: Artificial intelligence
دکتر فضل الله ادیب نیا
فضل الله ادیب نیا
استادیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Fazlollah Adib Nia
Assistant Professor, University of Yazd
Specialist: computer science
دکتر رضا رافع
رضا رافع
استادیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: نرم افزار
Reza Rafe
Assistant Professor, University of Arak
Specialist: software
دکتر مجید رحیمی نسب
مجید رحیمی نسب
استادیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: مدیریت فنآوری
Majid Rahimi Nasab
Assistant Professor, University of Lorestan
Specialist: Technology management
دکتر محمدابراهیم شیری
محمدابراهیم شیری
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هوش مصنوعی
Mohammad Ebrahim Shiri
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Artificial intelligence
دکتر جواد صدری
جواد صدری
استادیار دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: هوش مصنوعی
Javad Sadri
Assistant Professor, University of Birjand
Specialist: Artificial intelligence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۴