درباره نشریه
ISSN:
2251-8940
eISSN:
2322-2085
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید جمال الدین طبیبی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی سپهری
مدیر اجرایی:
دکتر روح انگیز اسدی
تلفن:
021-88644485
دورنگار:
021-88644485
سایت اختصاصی:
ijhr.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، میدان ونک، خیابان ولی نژاد
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/15
مدیر مسئول
دکتر سید جمال الدین طبیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Seyed Jamaledin Tabibi
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Higher Education Management
سردبیر
دکتر محمدمهدی سپهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Mehdi Sepehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Operations Research
اعضای تحریریه
دکتر لیلا والی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Leila Vali
Assistant professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Hospital Administration
Syed Mohamed Aljunid
Syed Mohamed Aljunid

Specialist: Health Economics
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
Laura Forker
Laura Forker

Specialist: Operation and Process Managemen
دکتر مسعود اعتمادیان
دانشیار Hospital Management Research
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اندویورولوژی
Masoud Etemadian
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Hospital Management, Endovirology Fellowship
دکتر هنگامه حسینی
دکتر هنگامه حسینی

Hengameh Hosseini

دکتر محمدرضا ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
Charles E. Noon
Charles E. Noon
Professor
دکتر رسول نورالسناء
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: کنترل کیفیت، آمار کابردی
Rasoul Noorossana
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quality Control, Applied Statistics
دکتر پژمان شادپور

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Pejman Shadpour

Iran University of Medical Sciences
دکتر سهیل سیبداری
دکتر سهیل سیبداری

Soheil Sibdari
Associate Professor
دکتر حسین زارع

رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

ویراستار انگلیسی
دکتر بهرام دلگشایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahram Delgoshaei
Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر روح انگیز اسدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Rouhangiz Asadi
Hospital Management Research Center
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲