درباره نشریه
ISSN:
2252-0198
eISSN:
2322-5343
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز و زمستان 90
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر منصور توکلی
سردبیر:
سعید کتابی
مدیر اجرایی:
علی تاجمیر ریاحی
تلفن:
031-37934125
دورنگار:
031-37934125
سایت اختصاصی:
are.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/15
مدیر مسئول
دکتر منصور توکلی
استاد دپارتمان انگلیسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، L2 تدریس و ارزیابی
Mansour Tavakoli
Professor English Department
University of Isfahan
Specialist: Applied Linguistics, L2 teaching and assessment
سردبیر
سعید کتابی

Saeed Ketabi

اعضای تحریریه
Brian Tom Linson

Specialist: Materials Development
دکتر محمد عموزاده خلیلی
استاد دانشکده توان بخشی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Mohammad Amozadeh Khalili
Professor Faculty of Rehabilitation
Semnan University Medical Sciences
Avon G. Crismore
Professor
Specialist: Applied Linguistics
Leena Furtado

Specialist: SLA
Andrew E. Finch

Specialist: Testing and Assessment
دکتر شیوا کیوان پناه
دانشیار دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Shiva Keyvan Panah
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tehran
Specialist: Applied Linguistics
Ingrid Piller
Maquarie University, Australia
Specialist: Linguistics, Applied Linguistics
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
مدیر اجرایی
علی تاجمیر ریاحی

دانشگاه اصفهان
Ali Tajmir Riyahi

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۵