درباره نشریه
ISSN:
2538-2209
eISSN:
2008-5575
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر هادی خانیکی
سردبیر:
دکتر علی ربیعی
مدیرداخلی:
مریم مقیمی
ویراستار فارسی:
نجیبه محبی
ویراستار انگلیسی:
دکتر احمد طالبی
تلفن:
021-88338951
دورنگار:
021-88338952
سایت اختصاصی:
www.jscm.ir
نشانی:
تهران، پل نصر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
1364-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/05
مدیر مسئول
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
سردبیر
دکتر علی ربیعی

دانشگاه پیام نور
Ali Rabie

Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر یحیی کمالی پور
استاد گروه ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه پوردو
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر نعیم بدیعی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Naeem Badiee
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر سید علی اصغر سلطانی
دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی
دانشگاه باقرالعلوم
Seyyed Ali Asghar Soltani
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Intercultural Studies
Baqir al-Olum University
دکتر امیلیا نرسیسیانس
دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی
Emilia Nercissians
Associate Professor, Anthropology
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر علی ربیعی

دانشگاه پیام نور
Ali Rabie

Payame Noor University
دکتر مهری بهار
دانشیار هیات علمی پاره وقت موسسه ی آموزش عالی سبز
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات فرهنگی
Mehri Bahar
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: cultural studies
دکتر محمد رضایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rezaei
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
دکتر شراره مهدی زاده
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Sharareh Mehdizadeh
Associate Professor
University of Alzahra
ویراستار فارسی
نجیبه محبی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: ارتباطات
Najibe Mohebbi
Masters
Specialist: Communication
ویراستار انگلیسی
دکتر احمد طالبی
دکتر احمد طالبی

مدیرداخلی
مریم مقیمی

رشته تخصصی: ارتباطات
Maryam Moghimi

Specialist: connections
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۸