درباره نشریه
ISSN:
2538-2209
eISSN:
2008-5575
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 90
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر هادی خانیکی
سردبیر:
دکتر علی ربیعی
مدیرداخلی:
مریم مقیمی
تلفن:
021-88338952
دورنگار:
021-88338952
سایت اختصاصی:
scm.iaocsc.ir
نشانی:
تهران، پل نصر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
1364-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27
مدیر مسئول
هادی خانیکی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
سردبیر
علی ربیعی
دانشگاه پیام نور
Ali Rabie
Payame Noor University
هیات تحریریه
یحیی کمالی پور
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor,
Specialist: connections, communication and art
محمدسعید ذکایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
حسن بشیر
استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hasan Bashir
Professor, Faculty of Culture and Communication, Imam Sadiq University
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
نعیم بدیعی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Naeem Badiee
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
سیدعلی اصغر سلطانی
دانشیار دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی دانشگاه باقر العلوم (ع)
Seyyed Ali Asghar Soltani
Associate Professor, Faculty of Foreign Languages and Intercultural Studies, Baqir al-Olum University
امیلیا نرسیسیانس
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی
Emilia Nercissians
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Anthropology
علی اصغر کیا
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
هادی خانیکی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
علی ربیعی
دانشگاه پیام نور
Ali Rabie
Payame Noor University
مهری بهار
دانشیار هیات علمی پاره وقت موسسه ی آموزش عالی سبز دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات فرهنگی
Mehri Bahar
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: cultural studies
محمد رضایی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Rezaei
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Sociology
شراره مهدی زاده
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
Sharareh Mehdizadeh
Associate Professor, University of Alzahra
ویراستارفارسی
نجیبه محبی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: ارتباطات
Najibe Mohebbi
Masters,
Specialist: Communication
ویراستار انگلیسی
دکتر احمد طالبی
احمد طالبی
مدیرداخلی
مریم مقیمی
رشته تخصصی: ارتباطات
Maryam Moghimi
Specialist: connections
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸