درباره نشریه
ISSN:
2322-2557
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
سردبیر:
دکتر فریده پورگیو
مدیر اجرایی:
مریم خاک رنگین
تلفن:
071-36134544
سایت اختصاصی:
plsj.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/30
سردبیر
دکتر فریده پورگیو
استاد تمام ادبیات انگلیسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Farideh Pourgiv
Full Professor, English Literature, Faculty of literature and humanities
University of Shirazu
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا قانون پرور
دکتر محمدرضا قانون پرور

Mohammad Reza Ghanoon Parvar

دکتر پدرام خسرونژاد

Pedram Khosro Nejad

دکتر منیژه عبدالهی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه فارسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Manizheh Abdollahi
Associate Professor Persian group
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
محمود فتوحی رودمعجنی
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmood Fotoohirudmajani
Full Professor, Persian Language and literature
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian language and literature
دکتر سعید حسام پور
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessampour
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا امینی
دانشیار گروه ادبیات و زبان فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان فارسی
Mohammad Reza Amini
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian language teaching
دکتر زهرا ریاحی زمین
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Riahi Zamin
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر پروین قاسمی
استاد گروه زبان های خارجی و زبان شناسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی
Parvin Ghasemi
Professor Department of Foreign Languages and Linguistics
University of Shirazu
Specialist: nglish Literature
مدیر اجرایی
مریم خاک رنگین

دانشگاه شیراز
Maryam Khak rangin

University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۷