درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیر مسئول:
دکتر خالد رحمانی
سردبیر:
دکتر آزاد معروفی
جانشین سردبیر:
سلیمان محمدزاده
مدیر اجرایی:
دکتر کاوه قادری بگه جان
ویراستار فارسی:
محمد سلیمانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر یدالله زارع زاده
کارشناس:
روناک رضایی
تلفن:
087-33664643 ، داخلی: 8245
سایت اختصاصی:
shenakht.muk.ac.ir
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پردیس، دانشکده پزشکی، ، کدپستی: 6617713446
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
مدیر مسئول
دکتر خالد رحمانی
دانشیار اپیدمیولوژی، گروه پزشکی خانواده و اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Khaled Rahmani
Associate Professor, Department of Family and Community Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology , Public health, preventive medicine
سردبیر
دکتر آزاد معروفی
دکتر آزاد معروفی

جانشین سردبیر
سلیمان محمدزاده
استادیار پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Soleiman Mohammadzadeh
Assistant Professor, Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مدبر آراسته
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر فرشاد بهاری
استادیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر شیوا دولت آبادی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Shiva Dolatabadi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر فرزین رضاعی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر ذبیح پیرانی
استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Zabih Pirani
Assistant Professor, psycholgy
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: educational psychology
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor Department of Psychiatry
Kurdistan University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
محمد سلیمانی
گروه زبان و ادبی فارسی و کردی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Mohammad Soleimani
Persian and Kurdish Language and Literature Department
Kurdistan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
مدیر اجرایی
دکتر کاوه قادری بگه جان
دکتر کاوه قادری بگه جان

کارشناس
روناک رضایی
دانش آموخته ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Roonak Rezaei
MSc Graduated, Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۹