درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیر مسئول:
دکتر فایق یوسفی
سردبیر:
دکتر فایق یوسفی
مدیر اجرایی:
روناک رضایی
تلفن:
087-33664643 ، داخلی: 8245
سایت اختصاصی:
shenakht.muk.ac.ir
نشانی:
سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پردیس، دانشکده پزشکی، ، کدپستی: 6617713446
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor Department of Psychiatry
Kurdistan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor Department of Psychiatry
Kurdistan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مدبر آراسته
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر فرشاد بهاری
استادیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر شیوا دولت آبادی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Shiva Dolatabadi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر فرزین رضاعی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر ذبیح پیرانی
استادیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Zabih Pirani
Assistant professor
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: educational psychology
دکتر فایق یوسفی
دانشیار گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fayegh Yousefi
Associate Professor Department of Psychiatry
Kurdistan University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
آرزو یاری
آرزو یاری

ویراستار انگلیسی
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
مدیر اجرایی
روناک رضایی
کارشناس مسئول مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Roonak Rezaei

Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۰