درباره نشریه
ISSN:
2251-9424
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 91
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی یمانی
سردبیر:
دکتر شهرام روستایی
مدیرداخلی:
دکتر سعید نگهبان
سایت اختصاصی:
www.geomorphologyjournal.ir
نشانی:
تهران، دانشکده جغرافیا، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/30
مدیر مسئول
دکتر مجتبی یمانی
استاد تمام ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Full Professor, Geomorphology, Department of Physical Geography
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
سردبیر
دکتر شهرام روستایی
استاد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, geomorphology
University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
اعضای تحریریه
دکتر سعید نگهبان
دانشیار بخش جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
Saeed Negahban
Associate Professor, Department of Geography
University of Shirazu
دکتر ابوالقاسم گورابی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، سنجش از دور، مورفوتکتونیک
Abolghasem Goorabi
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology, Remote Sensing, Morphotectonics
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر محمدحسین رامشت
استاد رشته جغرافیا دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, Geography department
University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر محمدحسین رضایی مقدم
استاد ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam
Professor, Geomorphology, Dept of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
دکتر شهرام روستایی
استاد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی -دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, geomorphology
University of Tabriz
Specialist: physical geography, geomorphology
عزت الله قنواتی
دانشیار جغرافیا
دانشگاه خوارزمی
Ezatollah Ghanavati
Associate Professor, Geography
Kharazmi University
دکتر منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
دکتر مهران مقصودی
دانشیار جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا،
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, Department of Physical geography, Faculty of Geography, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hossein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
مدیرداخلی
دکتر سعید نگهبان
دانشیار بخش جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
Saeed Negahban
Associate Professor, Department of Geography
University of Shirazu
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۳