درباره نشریه
ISSN:
2251-9424
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 91
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی یمانی
سردبیر:
دکتر شهرام روستایی
مدیرداخلی:
دکتر سعید نگهبان
سایت اختصاصی:
www.geomorphologyjournal.ir
نشانی:
تهران، دانشکده جغرافیا، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، طبقه دوم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/11
مدیر مسئول
مجتبی یمانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor, University of Tehran
Specialist: Geomorphology
سردبیر
شهرام روستایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا- ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geography-Geomorphology
هیات تحریریه
محمدرضا ثروتی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, School of Geography, University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
محمدحسین رضایی مقدم
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و سنجش از دور
Mohammad Hosein Rezaei Moghaddam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geomorphology and Remote Sensing
شهرام روستایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا- ژئومورفولوژی
Shahram Roostaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geography-Geomorphology
عزت الله قنواتی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ezatollah Ghanavati
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geomorphology
منیژه قهرودی تالی
استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Manijeh Ghahroodi Tali
Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Geomorphology
مهران مقصودی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا - ژئومورفولوژی
Mehran Maghsoudi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Geomorphology
حسین نگارش
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hosein Negaresh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
احمد نوحه گر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor, University of Tehran
Specialist: natural geography
مجتبی یمانی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor, University of Tehran
Specialist: Geomorphology
مدیرداخلی
سعید نگهبان
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Saeed Negahban
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Geomorphology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹