درباره نشریه
ISSN:
2251-7847
eISSN:
2251-7839
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
مدیر مسئول:
محمدحسین آخوندی
سردبیر:
محمدحسین آخوندی
روابط عمومی:
هاجر همایی
بازرگانی و تبلیغات:
رویا آریادوست
بازرگانی و تبلیغات:
هاجر همایی
مسئول اشتراک:
لعیا امان پور
تلفن:
041-35424441
041-35424440
دورنگار:
041-35424442
سایت اختصاصی:
www.kafsh-tabriz.ir
نشانی:
تبریز، خیابان ارتش جنوبی، طبقه چهارم پست مرکزی، انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز، ، کدپستی: 5138675973
اشتراک:
تلفن:
041-35424441
041-35424440
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۳