درباره نشریه
ISSN:
2322-2522
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر شهرام بلندپرواز
سردبیر:
دکتر حمیدرضا عباسی
مدیر اجرایی:
دکتر فریبرز غفارپسند
مدیرداخلی:
دکتر زهرا قهرمانی
ویراستار انگلیسی:
علیرضا امین شریفی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد جلیلی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمد جمشیدی نژاد
ویراستار انگلیسی:
Bore Bakota
ویراستار انگلیسی:
Mark Fitzgerald
تلفن:
071-36360697
دورنگار:
071-36360697
سایت اختصاصی:
beat.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار چمران، بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6، مرکز تحقیقات تروما، دفتر مجله اورژانس و تروما
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/24
مدیر مسئول
دکتر شهرام بلندپرواز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: تروما
Shahram Bolandparvaz

Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حمیدرضا عباسی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Reza Abbasi

Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر عباس خسروی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Abbas Khosravi

Zanjan University of Medical Sciences
دکتر علی داوودی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Ali Davoudi

Gilan University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا فروتن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی اطفال
Hamid Reza Foroutan
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Surgery Specialist
Imtiaz Ahmed Wani
Imtiaz Ahmed Wani
General Surgery, FACS, Srinagar India
دکتر خلیل ضرابی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Khalil Zarrabi
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
دکتر مهدی رزاقی

Mehdi Razzaghi
Department of Mathematics, Computer Science and Statistics Bloomsburg University, USA
دکتر محمد بهزاد
دکتر محمد بهزاد

Mohammad Bahzad

دکتر سامان نیک اقبالیان
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی پیوند
Saman Nikeghbalian
Assistant Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Transplant Surgery Specialist
دکتر زهرا محتشم امیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پیشگیری و پزشکی اجتماعی
Zahra Mohtasham Amiri
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Preventive and Social Medicine
دکتر شهرام بلندپرواز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: تروما
Shahram Bolandparvaz

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا عباسی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Reza Abbasi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر شهرام پایدار
موسسه تروما و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shahram Paydar
Institute of Trauma and surgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر زهرا قهرمانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Ghahramani

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فریبرز غفارپسند
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fariborz Ghaffarpasand
Assistant Professor, Neurosurgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر علیرضا اشرف
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Ali Reza Ashraf
chool of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine and Rehabilitation
دکتر افشین برهانی حقیقی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Afshin Borhanihaghighi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر محمدحسین دباغ منش

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mohammad Hossein Dabbaghmanesh

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
دکتر سید محسن دهقانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Seyed Mohsen Dehghani

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterology
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر محمد کلانتری میبدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب اورژانس
Mohammad Kalantari Meibodi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حسینعلی خلیلی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
HosseinAli Khalili
neurosurgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر سید علی ملک حسینی
استاد بخش پیوند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor Department of Transplantation
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
دکتر محمدجواد مرادیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حوادث در بلایا
Mohammad Javad Moradian
Disaster Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Accidents in disasters
دکتر محمدرضا رازقی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammadreza Razeghinejad

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر علی رزمکن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ali Razmkon

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر جمشید روزبه شاهرود
استاد مرکز پیوند اعضا شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نفرولوژی
Jamshid Rozbeh Shahrood
Professor Shiraz Organ Transplantation Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر سپیده سفیدبخت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sepideh Sefidbakht

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
دکتر زهرا شایان
استادیار گروه جامعه پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Shayan
Assistant Professor Department of Community Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مهناز یداللهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Mahnaz Yadollahi

Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر فرید زند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Farid Zand

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر بیژن ضیاییان
دانشیار مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی البرزی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Bijan Ziyaeyan
Associate Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virologist
Allen J. Cohen
Allen J. Cohen

Boris Hreckovski
Boris Hreckovski

Carlos Mesquita
Carlos Mesquita

Jan-Christoffer Lüers
Jan-Christoffer Lüers

David B. Hoyt
David B. Hoyt

Endre Varga
Endre Varga

Güvenir Okcu
Güvenir Okcu

Isidro Martínez-Casas
Isidro Martínez-Casas

Joel Dunning
Joel Dunning

Khalid Shukri
Khalid Shukri

Korhan Taviloglu
Korhan Taviloglu
Taviloglu
Luis Filipe Pinheiro
Luis Filipe Pinheiro

Mario Kopljar
Mario Kopljar
Assistant Professor Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia
Mauro Zago
Mauro Zago

Michael E. Lekawa
Michael E. Lekawa

Milorad Mitkovic
Milorad Mitkovic

Olav Røise
Olav Røise

Philipp Kobbe
Philipp Kobbe

Piero Chirletti
Piero Chirletti

Radko Komadina
Radko Komadina

Sandro Scarpelini
Sandro Scarpelini

Vladimir Senekovic
Vladimir Senekovic

Seyed Hassan Seyed Tajuddin
Professor
دکتر مریم دهقان خلیلی
دکتر مریم دهقان خلیلی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Maryam Dehghankhalili

Shiraz University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
علیرضا امین شریفی
علیرضا امین شریفی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Alireza Amin Sharifi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمد جلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Mohammad Jalili
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمد جمشیدی نژاد
دکتر محمد جمشیدی نژاد

Mohammad Jamshidi-nezhad

Bore Bakota
Bore Bakota
Professor
Specialist: Trauma and Acute Care Surgery
Mark Fitzgerald
Mark Fitzgerald
Monah University, Melbourne, Australia
Specialist: 0000-0003-0183-7761
مدیر اجرایی
دکتر فریبرز غفارپسند
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fariborz Ghaffarpasand
Assistant Professor, Neurosurgery
Shiraz University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر زهرا قهرمانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Ghahramani

Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۴