درباره نشریه
ISSN:
2251-7847
eISSN:
2251-7839
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 91
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر علی خالیقی سیگارودی
سردبیر:
دکتر زهرا دلیلی
تلفن:
013-33486428
دورنگار:
013-33486428
سایت اختصاصی:
3dj.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/15
مدیر مسئول
دکتر علی خالیقی سیگارودی
دکتر علی خالیقی سیگارودی

سردبیر
دکتر زهرا دلیلی
استاد رادیولوژی فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Zahra Dalili
Professor
Gilan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
 انصاری
انصاری

 بلالی
بلالی

 دلیلی
دلیلی

 Geckili
Geckili

 هروی
هروی

 Jacab
Jacab

دکتر  جلیلی
دکتر جلیلی

 جلالیان
جلالیان

دکتر علی خالیقی سیگارودی
دکتر علی خالیقی سیگارودی

 خجسته
خجسته

Lin L
Lin L

 مالونی
مالونی

 مورایس
مورایس

 پارک
پارک

راد افشار
راد افشار

دکتر مهدی صادقی
دانشیار مهندسی بهداشت محیط، بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mahdi Sadeghi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
 زارعی
زارعی

 زرگران
زرگران

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۵