درباره نشریه
ISSN:
2252-0864
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار91
صاحب امتیاز:
انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی ثقفی
سردبیر:
دکتر علی ثقفی
مدیر اجرایی:
مریم اصغرزاده
تلفن:
021-88051341
021-44844705
دورنگار:
021-88051341
021-44844705
سایت اختصاصی:
www.iaaaas.com
نشانی:
تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، جنب خشک شویی، ساختمان 84، ، کدپستی: 1477917343
صندوق پستی:
9554-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/08
مدیر مسئول
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
سردبیر
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
اعضای تحریریه
دکتر علی ثقفی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حسابداری
Ali Saghafi
Professor Faculty of Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Accounting, Accountant and control account manager
دکتر ویدا مجتهدزاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Vida Mojtahedzadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Accounting
دکتر سید حسین علوی طبری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: حسابداری
Seyyed Hosein Alavi Tabari
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: accounting
مدیر اجرایی
مریم اصغرزاده
مریم اصغرزاده

Maryam Asgharzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۶