درباره نشریه
ISSN:
2383-1855
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر اسدالله بابای اهری
سردبیر:
دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر رقیه کریم زاده
کارشناس:
زهرا اکبرپور
تلفن:
041-33356002
دورنگار:
041-33356002
سایت اختصاصی:
arpp.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی گیاه پزشکی، دفتر نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/12
مدیر مسئول
دکتر اسدالله بابای اهری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asadollah Babaye Ahari
Professor, University of Tabriz
Specialist: Plant Pathology
کارشناس
زهرا اکبرپور
رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Zahra Akbarpour
Specialist: Educational Sciences - Educational Management and Planning
سردبیر
دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Karim Haddad Iraninejad
Professor, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
هیات تحریریه
دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Karim Haddad Iraninejad
Professor, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر اسدالله بابای اهری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Asadollah Babaye Ahari
Professor, University of Tabriz
Specialist: Plant Pathology
دکتر غلامرضا نیکنام
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: نماتدشناسی گیاهی
Gholamreza Niknam
Professor, University of Tabriz
Specialist: Plant Nematology
دکتر شهزاد ایرانی پور
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، کنترل بیولوژیک آفات
Shahzad Iranipour
Professor, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر علیرضا بندانی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی، کشاورزی، فیزیولوژی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات
Ali Reza Bandani
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Entomology, Agriculture, Physiology, Biochemistry and Molecular Biology of Insects
دکتر سیداکبر خداپرست
دانشیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان، بیماری شناسی گیاهی
Seyyed Akbar Khodaparast
Associate Professor, University of Guilan
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Plant Pathology
دکتر نعمت سخندان بشیر
دانشیار دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Nemat Sokhandan Bashir
Associate Professor, University of Tabriz
Specialist: Plant Pathology
دکتر موسی صابر
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Moosa Saber
Professor, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر احد صحراگرد
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی، کنترل بیولوژیکی حشرات
Ahad Sahragard
Professor, Faculty of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Entomology, Biological Control of Insects
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی، محیط زیست حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Yaghoob Fathipour
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Entomology, Insect Ecology, Agricultural Entomology
دکتر رضا فرشباف پورآباد
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
R. Farshbaf Poorabad
Professor, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر اکبر کارگربیده
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نماتدشناسی گیاهی
Akbar Kargar Bide
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Plant Nematology
دکتر قدیر نوری قنبلانی
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ghadir Nouri Ghanbalani
Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر میرجلیل حجازی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سم شناسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی
Mir Jalil Hejazi
Professor, School of Agriculture, University of Tabriz
Specialist: Agricultural toxicology
مدیرداخلی
دکتر رقیه کریم زاده
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
R. Karimzadeh
Assistant Professor, University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۵