درباره نشریه
ISSN:
2383-1855
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر موسی صابر
سردبیر:
دکتر مهدی ارزنلو
مدیرداخلی:
دکتر رقیه کریم زاده
کارشناس:
زهرا اکبرپور
تلفن:
041-33356002
دورنگار:
041-33356002
سایت اختصاصی:
arpp.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه آموزشی گیاه پزشکی، دفتر نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/18
مدیر مسئول
دکتر موسی صابر
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Moosa Saber
Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
سردبیر
دکتر مهدی ارزنلو
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: قارچ شناسی-فیلوژنی و تاکسونومی
Mahdi Arzan Lou
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Phylogeny and Taxonomy
اعضای تحریریه
دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Karim Haddad Iraninejad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر رسول زارع
استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: قارچ شناسی، بیماری شناسی گیاهی
Rasool Zare
Research Institute of Plant Protection Research
Specialist: Mycology
دکتر صمد خاقانی نیا
دکتر صمد خاقانی نیا

دکتر حسین جعفری
دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Hossein Jafary
Associate Professor of Iranian Institute of Medical Research
Specialist: Plant Pathology
دکتر علی اسکندری زاده
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی
Ali Eskandari Zadeh
Professor School of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Restorative Dentistry
دکتر رقیه کریم زاده
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
R. Karimzadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر آرش زیبایی
دکتر آرش زیبایی

دکتر حسین لطفعلی زاده
پژوهشگر بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی
East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, AREEO
Hossein Lotfalizadeh
Researcher, Plant Protection Research Department
East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research & Education Center, AREEO
Specialist: Entomology
دکتر غلام خداکرمیان
استاد گروه گیاه پزشکی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی
Gholam Khodakaramian
Professor Department of Plant Medicine
Bu-Ali Sina University
Specialist: Herbal pathology - bacteriology
دکتر رضا طلایی حسنلویی
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، حشره شناسی کشاورزی
Reza Talaei Hassanlouei
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Biological control, Agricultural Entomology
دکتر علی بنده حق
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Bandehagh
Associate Professor Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Breeding
دکتر رضا قادری
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رشته تخصصی: مهندسی برق-الکترونیک
Reza Ghaderi
Associate Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Specialist: Electrical Engineering-Electronics
دکتر علی ویانی
استادیار رشته گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و مدیریت بیماریهای گیاهی
Ali Viani
Assistant Professor, Department of plant protection
University of Tabriz
Specialist: Epidemiology and plant disease management
Sengottayan Senthil-Nathan

Ivan M. Dubovskiy

Ana Carla Da Silva Santos

دکتر شهزاد ایرانی پور
استاد گیاهپزشکی، کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، کنترل بیولوژیک آفات
Shahzad Iranipour
Professor, Plant Protection
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر نعمت سخندان بشیر
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Nemat Sokhandan Bashir
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Plant Pathology
دکتر قدیر نوری قنبلانی
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ghadir Nouri Ghanbalani
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر میرجلیل حجازی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: سم شناسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی
Mir Jalil Hejazi
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agricultural toxicology
مدیرداخلی
دکتر رقیه کریم زاده
استادیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
R. Karimzadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
کارشناس
زهرا اکبرپور

رشته تخصصی: علوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
Zahra Akbarpour

Specialist: Educational Sciences - Educational Management and Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹