درباره نشریه
ISSN:
2322-259X
eISSN:
2538-3728
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
سردبیر:
محمود صفارزاده
مدیرداخلی:
فروز روشن بین
ویراستار انگلیسی:
فروز روشن بین
تلفن:
021-88034868
021-88035323 ، داخلی: 102
دورنگار:
021-88034868
021-88035323 ، داخلی: 102
سایت اختصاصی:
www.ijte.ir
نشانی:
تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان 55، پلاک 23، ، کدپستی: 1436753373
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/25
سردبیر
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics
Filipe Themudo Barata
Filipe Themudo Barata
Professor
Specialist: History and culture
Fernando Nunes Da Silva
Fernando Nunes Da Silva
Professor
Specialist: Civil Engineering
Fernando Monterio Figueira
Fernando Monterio Figueira
Professor
Specialist: Civil Engineering
Jose Manuel Neves
Jose Manuel Neves

دکتر سید محمدتقی احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تعاملات پویا، و باز شدن استاتیک مشترک
Mohammad Taghi Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Dynamic Interactions, and Static Joint Opening
Marcelo Gaston Bustos
Marcelo Gaston Bustos
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر ابوالفضل حسنی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جاده ها و حمل و نقل، مهندسی عمران
Abolfazl Hassani
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Roads and Transportation, Civil Engineering
دکتر امیر کاووسی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران- راه و ترابری
Amir Kavussi
Associate Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering - Road and Transportation
دکتر امیررضا ممدوحی
دانشیار مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل
Amir Reza Mamdoohi
Associate Professor, Civil & Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning & Engineering
دکتر ابوالفضل محمدیان
دانشیار
Abolfazl Mohammadian
Associate Professor
دکتر داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر مجید سروی
دکتر مجید سروی
استاد
Majid Sarvi
Professor
دکتر نادر شریعتمداری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Nader Shariat Madari
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering
نادر طباطبایی
نادر طباطبایی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Nader Tabatabaiee
Professor
Sharif University of Technology
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
ویراستار انگلیسی
فروز روشن بین
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاع رسان
Forouz Roshan Bin

Specialist: Information and Documentation Science
مدیرداخلی
فروز روشن بین
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مدیریت اطلاع رسان
Forouz Roshan Bin

Specialist: Information and Documentation Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵