درباره نشریه
ISSN:
2251-9890
eISSN:
2322-2395
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر احسان موعودی
سردبیر:
دکتر سینا حقانی فر
مدیر اجرایی:
لیلا عصری
تلفن:
011-32205623
دورنگار:
011-32205623
سایت اختصاصی:
www.cjdr.ir
نشانی:
بابل، میدان ولایت، بلوار نوشیروانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، ، کدپستی: 4717643633
صندوق پستی:
853
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
مدیر مسئول
دکتر احسان موعودی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ehsan Moudi
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: dental College
سردبیر
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر ولی الله آرش
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Valiollah Arash
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر عبدالحمید آل هوز
دانشیار دانشکده دندانپزشکیdental College
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abdolhamid Alhavaz
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر نیلوفر جنابیان
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Niloofar Jenabian
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید اکبر حسینی
دکتر سید اکبر حسینی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyed Akbar Hosseini
Professor dental College
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید محمود ربیعی
دانشیار
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Seyed Mahmood Rabiee
Associate Professor
Babol Noshirvani University of Technology
دکتر مریم سیدمجیدی
استاد دانشکده دندانپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Maryam Seyedmajidi
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر شکوفه شهرابی فراهانی
دکتر شکوفه شهرابی فراهانی
استادیار
Shokoufeh Shahrabi Farahani
Assistant Professor
دکتر لعبت طیبی
دانشیار
Lobat Tayebi
Associate Professor
دکتر نصرت الله عشقیار
استاد گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nosratollah Eshghyar
Professor Department of Oral Pathology , School of Dentistry
Tehran University of Medical Sciences
دکتر همایون علاقه مند
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Homayoon Alaghehmand
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر بابک عموییان
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Babak Amoian
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر مریم قاسم پور
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Maryam Qasempour
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر مرجانه قوام نصیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ترمیمی و زیبایی
Marjaneh Ghavamnasiri
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر زهراسادات مدنی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zahra Sadat Madani
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر عباس مسگرانی
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Abass Mesgarani
Assistant Professor dental College
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر احسان موعودی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ehsan Moudi
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: dental College
ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

مدیر اجرایی
لیلا عصری
لیلا عصری

Leyla Asri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱