درباره نشریه
ISSN:
2251-9890
eISSN:
2322-2395
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
احسان موعودی
سردبیر:
دکتر سینا حقانی فر
مدیر اجرایی:
لیلا عصری
ویراستار انگلیسی:
ریحانه براری
تلفن:
011-32205623
دورنگار:
011-32205623
سایت اختصاصی:
www.cjdr.ir
نشانی:
بابل، میدان ولایت، بلوار نوشیروانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، ، کدپستی: 4717643633
صندوق پستی:
853
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/05
مدیر مسئول
احسان موعودی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ehsan Moudi
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر ولی الله آرش
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Valiollah Arash
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر عبدالحمید آل هوز
دانشیار پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abdolhamid Alhavaz
Associate Professor, Prosthodontics, Dental Faculty
Babol University of Medical Sciences
دکتر نیلوفر جنابیان
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Niloofar Jenabian
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر سینا حقانی فر
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: رادیولوژی
Sina Haghanifar
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید محمود ربیعی
دانشیار
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Seyed Mahmood Rabiee
Associate Professor
Babol Noshirvani University of Technology
دکتر مریم سیدمجیدی
استاد مرکز تحقیقات مواد دندانی، پزوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Maryam Seyedmajidi
Professor, Dental Materials Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences
Babol University of Medical Sciences
دکتر شکوفه شهرابی فراهانی
دکتر شکوفه شهرابی فراهانی
استادیار
Shokoufeh Shahrabi Farahani
Assistant Professor
دکتر لعبت طیبی
دانشیار
Lobat Tayebi
Associate Professor
دکتر همایون علاقه مند
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Homayoon Alaghehmand
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Esthetic and restorative dentistry
دکتر بابک عموییان
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Babak Amoian
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر مریم قاسم پور
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Maryam Qasempour
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر زهراسادات مدنی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zahra Sadat Madani
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر عباس مسگرانی
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Abass Mesgarani
Assistant Professor dental College
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر مینا مطلب نژاد
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mina Motallebnejad
Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
احسان موعودی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ehsan Moudi
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
ریحانه براری

Reyhaneh Barari

مدیر اجرایی
لیلا عصری
لیلا عصری

Leyla Asri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹