درباره نشریه
ISSN:
2322-5173
eISSN:
2322-5181
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سیدحمید زرکش اصفهانی
سردبیر:
دکتر گیتی امتیازی
مدیر اجرایی:
آرزو رحیم سلمانی
کارشناس:
میثم عودسوزان
دبیر بخش:
دکتر زهرا اعتمادی فر
دبیر بخش:
دکتر فرشاد درویشی
تلفن:
031-37934230
دورنگار:
031-37934230
سایت اختصاصی:
bjm.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/07
مدیر مسئول
دکتر سیدحمید زرکش اصفهانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Seyyed Hamid Zarkesh Esfahani
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دبیر بخش
دکتر زهرا اعتمادی فر
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Zahra Etemadifar
Associate Professor, Faculty of Science, University of Isfahan
Specialist: Microbiology
دکتر فرشاد درویشی
دانشیار دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farshad Darvishi
Associate Professor, University of Maragheh
Specialist: microbiology
سردبیر
دکتر گیتی امتیازی
استاد دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Giti Emtiazi
Professor, School of Science, University of Isfahan
Specialist: Microbiology
هیات تحریریه
Byung-Gee Kim
Professor, Institute of Molecular Biology and Genetics, and Institute of Bioengineering, Seoul National University, Korea,
June-Hyung Kim
Professor, Department of Chemistry Engineering Dong-A University, Busan, Korea,
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.,
Specialist: Virology
دکتر مهرداد آذین
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولو‍ژی
Mehrdad Azin
Associate Professor, Iranian Research Organization for Science & Technology IROST,
Specialist: Biotechnology
دکتر ملاحت احمدی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Malahat Ahmadi
Professor, University of Urmia
Specialist: Microbiology
دکتر محمدرضا پورشفیعی
استاد موسسه پاستورایران گروه میکروب شناسی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Reza Pourshafie
Master of Pasteur Institute of Iran, Department of Microbiology,
Specialist: Medical Microbiology
دکتر مجتبی تاران
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mojtaba Taran
Associate Professor, Razi University
Specialist: Microbiology
دکتر نیما حسینی جزنی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Nima Hoseini Jazani
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر محمد ربانی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: داروشناسی، میکروبیولوژی
Mohammad Rabbani
Professor, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, microbiology
دکتر محمد رعایایی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Roayaei
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: microbiology
دکتر نورخدا صادقی فرد
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Noor Khoda Sadeghifard
Professor, Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر ریحانه عموآقایی
دانشیار دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Rayhaneh Amooaghaie
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Plant physiology
دکتر حاجیه قاسمیان صفایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hajieh Ghasemiyan Safaee
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر روحاکسری کرمانشاهی
استاد دانشکده میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Rouha Kasra Kermanshahi
Professor, Faculty of Microbiology, University of Alzahra
Specialist: Microbiology
دکتر ایرج نحوی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولو‍ژی
Iraj Nahvi
Professor, University of Isfahan
Specialist: biotechnology
مدیر اجرایی
آرزو رحیم سلمانی
دانشگاه اصفهان
Arezoo Rahimsalmani
University of Isfahan
کارشناس
میثم عودسوزان
دانشگاه اصفهان
Meysam Oudsouzan
University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۶