درباره نشریه
ISSN:
2322-5173
eISSN:
2322-5181
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید حمید زرکش اصفهانی
سردبیر:
دکتر گیتی امتیازی
کارشناس:
میثم عودسوزان
دبیر بخش:
دکتر زهرا اعتمادی فر
دبیر بخش:
دکتر فرشاد درویشی
تلفن:
031-37934230
دورنگار:
031-37934230
سایت اختصاصی:
bjm.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/09
مدیر مسئول
دکتر سید حمید زرکش اصفهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Seyyed Hamid Zarkesh Esfahani
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دبیر بخش
دکتر زهرا اعتمادی فر
دانشیار میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Zahra Etemadifar
Associate Professor, Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology
University of Isfahan
Specialist: Microbiology
دکتر فرشاد درویشی
دانشیار
دانشگاه مراغه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Farshad Darvishi
Associate Professor
University of Maragheh
Specialist: microbiology
سردبیر
دکتر گیتی امتیازی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Giti Emtiazi
Professor School of Science
University of Isfahan
Specialist: Microbiology
اعضای تحریریه
Byung-Gee Kim
Professor Institute of Molecular Biology and Genetics, and Institute of Bioengineering, Seoul National University, Korea
June-Hyung Kim
Professor Department of Chemistry Engineering Dong-A University, Busan, Korea
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.
Specialist: Virology
دکتر مهرداد آذین
استاد بیوتکنولوژی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
Mehrdad Azin
Professor, Biotechnology
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
دکتر ملاحت احمدی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Malahat Ahmadi
Professor
University of Urmia
Specialist: Microbiology
دکتر محمدرضا پورشفیعی
استاد موسسه پاستورایران گروه میکروب شناسی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Reza Pourshafie
Master of Pasteur Institute of Iran Department of Microbiology
Specialist: Medical Microbiology
دکتر مجتبی تاران
دانشیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mojtaba Taran
Associate Professor
Razi University
Specialist: Microbiology
دکتر نیما حسینی جزنی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Nima Hoseini Jazani
Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر محمد ربانی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: داروشناسی، میکروبیولوژی
Mohammad Rabbani
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology, microbiology
دکتر محمد رعایایی اردکانی
استاد تمام دانشگاه شهید چمران-دانشکده علوم-گروه بیولوژی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Roayaei Ardakany
Full Professor, Department of Biology-college of Science-Shaid Chamran university of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: microbiology
دکتر نورخدا صادقی فرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Noor Khoda Sadeghifard
Professor
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر حاجیه قاسمیان صفایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Hajieh Ghasemiyan Safaee
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر روحاکسری کرمانشاهی
استاد دانشکده میکروبیولوژی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Rouha Kasra Kermanshahi
Professor Faculty of Microbiology
University of Alzahra
Specialist: Microbiology
دکتر ایرج نحوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: بیوتکنولو‍ژی
Iraj Nahvi
Professor
University of Isfahan
Specialist: biotechnology
دکتر سید حمید زرکش اصفهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Seyyed Hamid Zarkesh Esfahani
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر گیتی امتیازی
استاد دانشکده علوم
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Giti Emtiazi
Professor School of Science
University of Isfahan
Specialist: Microbiology
دکتر محمدرضا پورشفیع

دکتر معصومه شمس قهفرخی

دکتر محسن مبینی دهکردی

کارشناس
میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان
Meysam Oudsouzan

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲